Pedagogika

Kierunek
Pedagogika
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.

Opis

Pedagogika jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest  rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, doskonalenie przygotowania do działalności pedagogicznej w środowisku społecznym, przygotowanie do podejmowania badań naukowych w zakresie problemów współczesnej pedagogiki. Studia dają możliwość podwyższenia, nabytych w toku wcześniejszej edukacji, kwalifikacji zawodowych.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego  stopnia (doktoranckich).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: pedagogika ogólna, antropologia kulturowa, współczesne kierunki pedagogiczne, metodologia badań społecznych, media w komunikacji społecznej, psychologia społeczna, psychologia wychowawcza, wymiary profesjonalizmu pedagogicznego itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl 

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną wyposażony jest w kompetencje niezbędne do: opracowywania programów i strategii wychowawczych; konstruowania projektów opieki nad osobami w różnym wieku; prowadzenia diagnozy pedagogicznej; projektowania działalności zaradczej i kompensacyjnej oraz organizowania czasu wolnego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające go do pełnienia zawodowej roli: pedagoga m.in. w placówkach: wspierających rodzinę dysfunkcyjną, interwencyjnych, socjalizacyjnych, organizujących czas wolny, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych oraz w przedszkolach i szkołach (w świetlicy), bursach, internatach; kuratora sądowego oraz pedagoga ulicy.

Specjalność przeznaczona jest dla osób posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskane na studiach pierwszego stopnia.

 • Doradztwo zawodowe i personalne (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe i personalne nabywa w trakcie studiów m. in. umiejętności: rozpoznawania i analizowania sytuacji osobistej i zawodowej klientów działalności doradczej; udzielania skutecznych porad dotyczących rozwoju zawodowego, poradnictwa rodzinnego, psychoedukacji itp.

Absolwent przygotowany jest do pracy w firmach doradztwa zawodowego i personalnego, firmach konsultingowych i coachingowych, biurach karier, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, działach kadr, firmach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i innych instytucjach pośrednictwa pracy, instytucjach kształcenia ustawicznego, kształcenia dorosłych  i młodzieży, instytucjach pomocy społecznej i in.

Specjalność przeznaczona jest dla osób posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskane na studiach pierwszego stopnia.

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Potwierdzenie wyboru specjalności dokonywane jest w czasie składania kompletu dokumentów.

Specjalność nauczycielska może być wybrana pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Studia w zakresie specjalności nauczycielskich są prowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada zaawansowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki,  w szczególności na temat różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej;
 • prezentuje wysoki poziom umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej;
 • ma umiejętności umożliwiające tworzenie oryginalnych rozwiązań złożonych problemów pedagogicznych;.
 • posiada umiejętności projektowania działań na rzecz własnego rozwoju przez cale życie oraz stymulowania rozwoju uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych;
 • posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w:
 • szkole podstawowej;
 • placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej;
 • placówkach o charakterze poradnianym;
 • biurach karier, centrach informacji i planowania kariery zawodowej itp.

Możliwości rozwoju

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:
 • udziału w pracach Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl 
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl 
 • pomoc  i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia  www.pip.umcs.lublin.pl 
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl 
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST, ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl 
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału

Dodatkowe informacje:

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl