Logopedia z audiologią

Kierunek
Logopedia z audiologią
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach: logopedia z audiologią, logopedia ogólna i kliniczna oraz logopedia z fonoaudiologią.

Opis

Logopedia z audiologią na UMCS to pierwszy taki kierunek w Polsce, który wyznaczył nowe standardy kształcenia logopedów. Prowadzony jest przez Katedrę Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (najstarszą w kraju placówkę naukową zajmująca się zaburzeniami mowy) i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, cieszący się światową renomą w dziedzinie leczenia zaburzeń słuchu.

Przedmioty na kierunku logopedia z audiologią realizowane są w ramach następujących modułów kształcenia: metodologiczne podstawy logopedii, biologiczne podstawy logopedii, metody lingwistyczne w logopedii, zaburzenia mowy, audiologia, przedmioty pedagogiczne i przedmioty wybieralne.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-L-2S

  1. Logopedia z audiologią ze specjalnością: logopedia kliniczna. Specjalność logopedia kliniczna umożliwia nabycie uprawnień logopedy i audiologa ogólnego, a także przygotowanie teoretyczne i częściowo praktyczne do uzyskania praw wykonywania zawodu logopedy w placówkach służby zdrowia. Logopeda kliniczny  jest przygotowany do wykonywania logopedycznych badań mowy i audiometrycznych badań słuchu u dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi i sensorycznymi, stawia rozpoznania logopedyczne i audiologiczne, programuje terapię logopedyczną i audiologiczną oraz realizuje cele terapeutyczne w warunkach klinicznych. Przygotowanie zawodowe w ramach logopedii klinicznej umożliwia prowadzenie wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku zaburzeń rozwojowych u noworodków i niemowląt urodzonych przedwcześnie, z zespołem złożonych wad genetycznych, u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, deficytami sensorycznymi, a także w przypadku nabytych schorzeń neuropsychiatrycznych w okresie dzieciństwa, adolescencji, dorosłości oraz w wieku senioralnym. Logopeda kliniczny jest przygotowany do specyfiki pracy w placówkach opieki medycznej, potrafi realizować cele terapeutyczne we współpracy z pozostałym personelem służby zdrowia, a w doborze metod i form pracy logopedycznej uwzględniać stan kliniczny pacjentów na danym etapie leczenia.
  2. Logopedia z audiologią ze specjalnością: surdologopedia. Specjalność surdologopedia umożliwia nabycie uprawnień logopedy i audiologa ogólnego, a także przygotowanie teoretyczne i częściowo praktyczne do uzyskania praw wykonywania specjalności surdologopedy.

Podział na specjalności będzie dokonywany przy składaniu dokumentów na studia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku (zarówno o specjalności logopedia  kliniczna jak i surdologopedia) dysponuje nowoczesną wiedzą i umiejętnościami z zakresu rozwoju mowy, diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu, kształtowania emisji głosu i techniki mówienia. Poziom kompetencji absolwenta studiów magisterskich jest zgodny z europejskimi standardami kształcenia logopedów. Uzyskane przygotowanie pedagogiczne pozwala na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela – logopedy i audiologa ogólnego.  Pozwala kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami ze  sprzężonymi zaburzeniami  rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wyodrębnienie w programie studiów logopedycznych dwóch specjalności: logopedii klinicznej i surdologopedii jest spowodowane:

  1. ewaluacją osiąganych przez absolwentów w toku kształcenia wiedzy i umiejętności oraz ich przydatności na rynku pracy;
  2. przeprowadzonym badaniem oczekiwań studentów/absolwentów;
  3. badaniem zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do oceny stopnia ich przydatności na rynku pracy (opinia przedstawicieli pracodawców wchodzących w skład Zespołu Programowego);
  4. sondażowym badaniom losów absolwentów studiów logopedycznych drugiego stopnia logopedii z audiologią na UMCS.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent studiów logopedia z audiologią jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu na poziomie poradnictwa ogólnego w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne), domach pomocy społecznej. Osoba kończąca studia z zakresu logopedii z audiologią ma praktyczne umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, co umożliwia podjęcie pracy na stanowisku logopedy również w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem.

Ukończenie studiów drugiego stopnia umoż­liwia podjęcie pracy  w charakterze logopedy i audiologa ogólnego we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów – poza placówkami wymienionymi wcześniej, także w: szkołach ponadpodstawowych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach medycznych, również o charakterze zamkniętym (szpitale, kliniki, instytuty), placówkach prowadzących kształcenie w zakresie emisji głosu i techniki mówienia oraz stanowi podstawę pracy w ramach praktyki prywatnej (gabinety logopedyczne i audiologiczne)

Zdobyta specjalność „surdologopedia” pozwala na poszerzenie wiedzy i umiejętności z audiologii i surdologopedii, co umożliwia zdobycie zatrudnienia w specjalistycznych placówkach leczenia osób z zaburzeniami słuchu, poradniach specjalistycznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami słuchu, w szkołach integracyjnych.

Zdobyta specjalność „logopedia kliniczna” pozwala na poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie neurologopedii, w porównaniu z kompetencjami logopedy ogólnego, co umożliwia  znalezienie zatrudnienie na oddziałach neonatologii, neurologii i psychiatrii, rehabilitacji neurologicznej, gerontologii, w przychodniach przyszpitalnych i w placówkach opieki ambulatoryjnej.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość działalności w Naukowym Kole Logopedów i Audiologów, pracę w charakterze wolontariuszy w Uniwersyteckiej Pracowni Logopedycznej Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS pod opieką Pracowników Katedry, a także drukowanie publikacji z zakresu logopedii w recenzowanych czasopismach: „Logopedia” i „”Biuletyn Logopedyczny”.

Możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy logopedy i audiologa w różnych placówkach  klinicznych umożliwiają umowy o współpracę zawarte pomiędzy UMCS a:

  • Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
  • Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
  • Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie.

Studencka Poradnia Logopedyczna, prowadzona na rzecz społeczności lokalnej przez studentów logopedii z audiologią

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej https://www.umcs.pl/pl/logopedia.html

Limit miejsc

59

 

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS