Kulturoznawstwo

Kierunek
Kulturoznawstwo
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

Opis

Kulturoznawstwo II stopnia jest kierunkiem studiów, którego głównym celemjest pogłębienie wiedzy o kulturze współczesnej i dawnej oraz wybranych dziedzinach kultury i sztuki, takich jak film czy nowe media.W zależności od wyboru specjalności student nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące takich obszarów jak: wielokulturowość w Polsce, zarządzanie w kulturze, antropologia i etnologia bądź media i kultura popularna.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Metody badań kulturoznawczych, Film w kulturze, Antropologia współczesności, Tradycja w kulturze współczesnej, Sztuki intermedialne, Antropologia nowych mediów.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/instytut-kulturoznawstwa-umcs,8277.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesność: student nabywa wiedzę z zakresu wielokulturowego zróżnicowania Polski, tj. mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych naszego kraju, problemów społecznych i kulturowych pogranicza; ma też wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz podstawy wybranego języka mniejszości.
 2. Zarządzanie w kulturze: student ma wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, zarządzania kulturą, polityki kulturalnej (w tym dotyczącą instytucji kultury, kreowania i promowania marki w kulturze); posiada podstawy wiedzy i umiejętności w zakresiepublic relations (dotyczące organizacji imprez kulturalnych, pisania tekstów PR oraz wystąpień publicznych) oraz dysponuje umiejętnościami zarządzania projektami kulturalnymi, a także pisania projektów społeczno-kulturalnych.
 3. Antropologia i etnologia: student nabywa wiedzę z zakresu antropologii społeczno-kulturowej i etnologii, kultury regionalnej (miejskiej i wiejskiej), analizy tradycyjnych i współczesnych fenomenów kulturowych, w tym obrzędów i tekstów folkloru oraz elementów sztuki ludowej, zjawisk subkulturowych; absolwent może zostać merytorycznym pracownikiem muzeów i ruchu regionalnego, a także animatorem i etatowym pracownikiem różnorodnych instytucji upowszechniania kultury oraz instytucji zajmujących się dokumentowaniem i analizą zjawisk współczesnej kultury, ochroną i upowszechnianiem tradycji itp.
 4. Media i kultura popularna: student zyskuje wiedzę i umiejętności związane z dziennikarstwem, w tym – dziennikarstwem internetowym, kulturalnym oraz modowym. Jest praktycznie przygotowany do redakcji scenariusza filmu, programu telewizyjnego oraz filmu dokumentalnego. Ma także podstawową wiedzę na temat kreacji wizerunku medialnego. W zakresie teorii – zyskuje wiedzę na temat kultury popularnej, a dokładniej – jej związków ze sztuką, widowiskiem oraz ciałem.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • otrzymuje pogłębione przygotowanie humanistyczne,
 • poszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu wybranych dziedzin i obszarów kultury, ze szczególnym uwzględnieniem współczesności,
 • umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych, a w zależności od ukończenia konkretnej specjalności – szczegółową znajomość wybranych dziedzin kultury.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • krytyk, menadżer oraz animator działań artystycznych,
 • merytoryczny pracownik w muzeach,
 • specjalista w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej,
 • instruktor w placówce kulturalno-oświatowej.

 

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny (Instytut Nauk o Kulturze) oferuje studentom możliwość udziału w Kołach Naukowych, m. in.:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej.http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS