Historia

Kierunek
Historia
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych. Specjalność nauczycielską będą mogli wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.

Opis

Kierunek „Historia”, studia magisterskie II stopnia, adresowany jest do tych wszystkich, którzy pragną rozszerzyć nie tylko swoją wiedzę historyczną, ale też tę ogólnohumanistyczną. Student historii będzie miał możliwość zapoznać się z różnymi szkołami historycznymi, które ukształtowały się w przeszłości, także arkanami uprawiania tzw. historii regionalnej. W ciągu dwóch lat studiów nabędzie umiejętności analitycznych, posługiwania się językami obcymi, uzyska dostęp do wiedzy interdyscyplinarnej. Osoby będące absolwentami specjalności nauczycielskiej po studiach licencjackich będą mogły kontynuować studia w tym kierunku i nabyć stosowne uprawnienia do zawodu nauczyciela historii w szkołach średnich. Legitymowanie się stopniem magistra historii umożliwia podjęcie dalszych studiów na III stopniu historii (studia doktoranckie).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

  • historia historiografii,
  • regionalizm,
  • blok przedmiotów poświęconych demokracjom i społeczeństwu na przestrzeni dziejów,
  • translatoria językowe i lektoraty

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-H-2S

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

  1. Nauczycielska
  2. Dziedzictwo historyczne regionu
  3. Historia stosowana

Podział na specjalności będzie dokonywany na początku I semestru studiów.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

posiada gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację procesów historycznych, a także dysponuje rozszerzonymi umiejętnościami, sprawnościami i wiedzą w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego oraz przygotowania merytorycznego i warsztatowego służącego do prowadzenia badań historycznych i realizowania zadań w zakresie dydaktyki historii. Posiada zatem wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych (np. jako nauczyciel, badacz, popularyzator wiedzy historycznej). Absolwent jest bowiem przygotowany nie tylko do pracy w szkołach objętych systemem oświaty (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), ale też w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach promujących historię nie tylko jako dyscyplinę naukową. Ma szansę podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Zasób uzyskanych umiejętności, sprawności i wiedzy pozwala pełnić absolwentowi rolę animatora badań historycznych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • Szkolnictwie szczebla podstawowego, gimnazjalnego i średniego
  • Muzeach, instytucjach kultury, stowarzyszeniach i fundacjach
  • Instytucjach rządowych i jednostkach samorządu

Możliwości rozwoju

Studia na kierunku historia oferują studentom możliwość udziału w pracach kilku studenckich kół naukowych podejmujących wiele oryginalnych działań w zakresie badań nad przeszłością, ale i popularyzacji wiedzy w tym zakresie. Chodzi tu np. o koła zajmujące się rekonstrukcją historyczną (np. Koło Amatorów Antyku, Koło Naukowe Rekonstrukcji Historycznej), ale też te publikujące naukowe osiągnięcia studentów (pismo Koło Historii wydawane przez Kole Naukowym Historyków Studentów). Studia zapewniają też odbywanie ciekawych i pożytecznych praktyk.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej https://usosweb.umcs.pl

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS