Geografia

Kierunek
Geografia
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnoakademicki
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Zasady kwalifikacji na kierunek
 •  dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z geografii na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu);
 • dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen (w przypadku identycznych średnich ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów wyższych, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu) z:
 1. oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz
 2. oceny z pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia z geografii; test składa się z 30 pytań i trwa 1 godzinę; za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt; ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:
Liczba punktów 15 i poniżej  16-18 19-21 22-24 25-27 28-30
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt.

Opis

Studia II stopnia poszerzają wcześniej zdobytą wiedzę geograficzną i dają studentom możliwość zdobycia specjalistycznego wykształcenia w wybranych dziedzinach geografii, zwłaszcza tych, które znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu problemów z jakimi zderza się współczesny świat. Studenci, w zależności od wybranej specjalności poznają w sposób pogłębiony min. mechanizmy kształtowania klimatu, pogody i stosunków wodnych na Ziemi, naturę i uwarunkowania ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, sposoby zarządzania zasobami środowiska oraz dowiedzą się jak funkcjonują poszczególne systemy społeczne i ekonomiczne, jak się rozwijają i jak radzą sobie z różnymi wyzwaniami, takimi jak migracje, choroby, czy kurczenie się zasobów surowcowych. Uczą się   ich przetwarzaniu i wizualizacji, a zwłaszcza programów GIS. Po ukończeniu studiów dysponują szeroką gamą umiejętności specjalistycznych oraz uniwersalnych, które dają im możliwość zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z zarządzaniem przestrzenią i jej zasobami.

W programie studiów znajduje się kilka przedmiotów obowiązkowych i 4 specjalności do wyboru. W celu zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, każdy student w trakcie trwania cyklu kształcenia może realizować dwie z nich. Pracę magisterską wykonuje ze specjalności, którą wskazuje jako główną.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map. Specjalność przygotowuje do sporządzania map i innych opracowań o charakterze kartograficznym, w oparciu o nowoczesne metody i techniki geoinformatyczne. Po uzupełnieniu tej specjalności i odbyciu rocznego stażu, absolwent może ubiegać się o uprawnienia redaktora map.
 2. Klimatologia i gospodarka wodna. Specjalność przygotowuje do pomiarów i analiz poszczególnych składowych systemu klimatycznego i hydrologicznego Ziemi pod kątem oceny zasobów wodnych i meteorologicznych, a także prognozowania zjawisk z nimi związanych.
 3. Zarzadzanie środowiskiem. Celem specjalności jest poznanie instrumentów zarządzania środowiskiem, a w szczególności poznanie typów geozagrożeń, nabycie umiejętności oceny  i wyceny środowiska, wykorzystanie technik GIS w zarządzaniu środowiskiem, a także praktycznych aspektów całościowego podejścia do zarządzania środowiskiem .
 4. Zarządzanie rozwojem gospodarczym. Studiowanie specjalności pozwala zrozumieć mechanizmy społeczne i gospodarcze współczesnego świata. Studenci poznają narzędzia inicjowania rozwojem regionów w różnych skalach przestrzennych.

Ponadto student ma możliwość otrzymania uprawnień do nauczania geografii na różnych poziomach edukacyjnych (przy dodatkowym wyborze bloku zajęć pedagogicznych).

Podział na specjalności jest dokonywany przed rozpoczęciem I semestru.

Sylwetka absolwenta:

Studenci geografii zdobywają szereg kompetencji niezwykle cennych z punktu widzenia odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem. Absolwent studiów geograficznych II stopnia ma wszechstronną wiedzę na temat tego jak funkcjonuje system przyrodniczy i jego poszczególne składowe, jakie możliwości stwarza człowiekowi oraz jakie są konsekwencje określonych działań i procesów, zarówno dla przyrody jak i losów człowieka. Osoba kończąca studia w szczególności:

 • Interpretuje mechanizmy funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz działalności społeczno-gospodarczej i kulturowej człowieka w różnych skalach czasowych i przestrzennych.
 • Zna zasady kształtowania środowiska życia ludzi zgodnie z ich potrzebami, uwzględniając ład przestrzenny oraz wymagania zrównoważonego rozwoju.
 • Dokonuje oceny postrzeganych zjawisk i procesów, formułuje wnioski uogólniające, prawa i prawidłowości na temat ich stanu, uwarunkowań, tendencji zmian i znaczenia dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego.
 • Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych przestrzennych przy użyciu klasycznych metod kartograficznych oraz programów komputerowych, w tym specjalistycznych narzędzi GIS.
 • Posiada umiejętność samodzielnej pracy terenowej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku geografia, ze względu na szeroki zakres kompetencji związanych z zarządzaniem środowiskiem i umiejętności całościowego patrzenia na system przyrodniczy oraz dokonywania specjalistycznych analiz jego różnych elementów, będzie mógł podejmować pracę w szeregu instytucji, jako specjalista ds. zarządzania przestrzenią, specjalista ds. środowiska, analityk, meteorolog, hydrolog, kartograf, m.in. w:

 • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystaniem zasobów naturalnych, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego oraz osłoną hydrometeorologiczną;
 • instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym
 • jednostkach rozwoju regionalnego na różnych poziomach podziału administracyjnego;
 • przedsiębiorstwach kartograficznych, w wydziałach geodezji i kartografii jednostek administracji samorządowej różnych szczebli, w wydawnictwach i firmach turystycznych oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych;
 • wielu instytucjach publicznych – państwowych i samorządowych jak, np. urzędy wojewódzkie, urzędy szczebla centralnego, urzędy gminne, powiatowe i marszałkowskie, urzędy statystyczne i inne.
 • edukacji

Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego.

 • Prężnie działa tu samorząd studentów, skupiający młodzież wszystkich kierunków studiów. Podejmuje wiele inicjatyw na rzecz własnego rozwoju ale również środowiska zewnętrznego.
 • Funkcjonuje pięć różnych kół naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji,  Geoinformatyków, Planistów), które pod okiem opiekunów naukowych realizują własne projekty badawcze i edukacyjnie.
 • Prace dyplomowe studentów dotyczą istotnych problemów środowiskowych lub społeczno-gospodarczych i często wykonywane są na potrzeby  podmiotów zewnętrznych.
 • Studenci poza realizacją programu studiów, mają możliwość uczestnictwa w projektach edukacyjnych, które umożliwiają zdobywanie dodatkowych kompetencji zawodowych, potwierdzonych certyfikatami.
 • Studenci aktywnie pracują w zespole programowym ds. kierunku geografia oraz w zespole ds. jakości kształcenia. Mają realny wpływ na charakter programu studiów oraz sposób realizacji zajęć.
 • Dość często studenci włączani są w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich. Uczestniczą w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie.
 • Znakomite okoliczności rozwoju stwarza organizacja  wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne. Studenci uczestniczą w ich przygotowywaniu i prowadzeniu, realizują własne pomysły dydaktyczne, przygotowują materiały promocyjne, nawiązują kontakt z podmiotami zewnętrznymi.
 • Studenci kierunku otrzymują wsparcie w realizacji każdej inicjatywy, która przynosi korzyści im samym albo szerszej społeczności wydziałowej lub środowisku zewnętrznemu.

Dlaczego warto studiować geografię na wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?

 • Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami Daje to możliwość wdrażania studenckich projektów i nawiązania relacji z przyszłymi pracodawcami.
 • Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
 • Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w różnych branżach gospodarki. Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy i realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz  doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
 • Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
 • Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności
 • Ponadto zapewniamy udział w:
  • certyfikowanych szkoleniach
  • programach edukacyjnych i badawczych
  • projektach wspomagających rozwój osobowy
  • praktykach u liczących się pracodawców
  • wyjazdach zagranicznych (do tej pory nasi studenci odwiedzili: Cypr, Kretę, Sardynię, Bałkany, Tajlandię)
  • debatach i forach z uczestnictwem przedstawicieli społeczności lokalnych władz miasta i ekspertów
  • wymianie międzynarodowej i krajowej w ramach programu MOST i ERASMUS+

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.geografia.umcs.pl

Więcej informacji: www.nozigp.pl

Facebook: https://www.facebook.com/wnozigpumcs/

Plan studiów: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0115/153559-geografia-1st-plan.pdf

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS