Geografia

Kierunek
Geografia
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie poniższych kryteriów:

 • dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z geografii na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu);
 • dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen (w przypadku identycznych średnich ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów wyższych, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu) z
 1. oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz
 2. oceny z pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia z geografii; test składa się z 30 pytań i trwa 1 godzinę; za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt; ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:
Liczba punktów 15 i poniżej 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego -w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt.

Opis

Studia dają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata. Uczą interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Kształcą umiejętność analizy danych przestrzennych, oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym i przewidywania ich następstw, zarówno z punktu widzenia człowieka, jak i praw przyrody.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Współczesne funkcjonowanie geosystemów,
 • Instrumenty zarzadzania środowiskiem,
 • Ochrona i rekultywacja zasobów środowiska,
 • Meteorologia i hydrologia stosowana,
 • Ocena jakości wody oraz prawne i organizacyjne aspekty zarządzania zasobami wodnymi,
 • Zarzadzanie w samorządzie terytorialnym,
 • Miejscowe planowanie przestrzenne,
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych,
 • Redakcja i reprodukcja kartograficzna.

Szczegółowy program studiów

W programie studiów znajduje się 5 przedmiotów obowiązkowych i 4 specjalności. Każdy student w trakcie trwania cyklu kształcenia realizuje dwie z nich. Pracę magisterską wykonuje ze specjalności, którą wskazuje jako główną.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Zarządzanie rozwojem gospodarczym
 • Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map
 • Klimatologia i gospodarka wodna

Specjalność przygotowuje do analiz poszczególnych składowych systemu klimatycznego i hydrologicznego Ziemi pod kątem oceny zasobów wodnych i meteorologicznych, a także prognozowania zjawisk z nimi związanych.

 • Zarządzanie środowiskiem

Celem specjalności jest poznanie instrumentów zarządzania środowiskiem, a w szczególności poznanie typów geozagrożeń, nabycie umiejętności oceny i zapobiegania ich negatywnym skutkom oraz prognozowania przyszłych zmian środowiska.

Ponadto student ma możliwość otrzymania uprawnień do nauczania geografii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (przy dodatkowym, odpłatnym wyborze bloku zajęć pedagogicznych).

Podział na specjalności jest dokonywany na początku I semestru.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu przyrodniczego oraz poszczególnych jego komponentów.
 • Interpretuje mechanizmy funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz działalności społeczno-gospodarczej i kulturowej człowieka w różnych skalach czasowych i przestrzennych w oparciu o dorobek teoretyczny i empiryczny geografii.
 • Zna zasady kształtowania środowiska życia ludzi zgodnie z ich potrzebami, uwzględniając ład przestrzenny oraz wymagania zrównoważonego rozwoju.
 • Dokonuje oceny postrzeganych zjawisk i procesów, formułuje wnioski uogólniające, prawa i prawidłowości na temat ich stanu, uwarunkowań, tendencji zmian i znaczenia dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego.
 • Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych przestrzennych przy użyciu klasycznych metod kartograficznych oraz programów komputerowych, w tym specjalistycznych narzędzi GIS.
 • Posiada umiejętność samodzielnej pracy terenowej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystaniem zasobów naturalnych, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego oraz osłoną hydrometeorologiczną;
 • w instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym, a także w instytucjach rozwoju regionalnego na różnych poziomach podziału administracyjnego;
 • w przedsiębiorstwach kartograficznych, w wydziałach geodezji i kartografii jednostek administracji samorządowej różnych szczebli, w wydawnictwach i firmach turystycznych oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych;
 • w wielu instytucjach publicznych – państwowych i samorządowych jak, np. urzędy wojewódzkie, urzędy szczebla centralnego, urzędy gminne, powiatowe i marszałkowskie, urzędy statystyczne i inne.

Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Geografów;
 • Samorządzie Studentów ;
 • praktykach zawodowych w wyselekcjonowanych instytucjach i przedsiębiorstwach;
 • przedsięwzięciach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich organizowanych każdego roku przez Wydział;
 • różnych formach współpracy Wydziału z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi.

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.geografia.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Karier
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS