Fizyka

Kierunek
Fizyka
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki lub fizyki technicznej lub inżynierii nowoczesnych materiałów lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Fizyka – studia stacjonarne II stopnia

Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Program studiów II stopnia zapewnia zdobycie poszerzonej wiedzy w stosunku do studiów I stopnia w zakresie opisu teoretycznego zjawisk i umiejętności wykorzystania aparatury pomiarowej do badania procesów fizycznych i własności ciał. Na tych studiach naukę mogą kontynuować absolwenci wszystkich studiów licencjackich w zakresie fizyki (ukończonych w dowolnym ośrodku) oraz pokrewnych (przyrodniczych i inżynierskich). Licencjatom, którzy na studiach I stopnia nie odbyli w programie studiów odpowiedniej liczby godzin w zakresie fizyki i matematyki, określonej w minimach ministerialnych dla kierunku fizyka, Dziekan określi indywidualnie różnice programowe. W 1 semestrze wszyscy studenci uczęszczają na zajęcia podstawowe. Pod koniec tego semestru studenci wybierają specjalność, którą chcieliby studiować (oferujemy 2 specjalności, których programy szczegółowe zamieszczone są poniżej). W ramach obydwu specjalności zaplanowano 7 wykładów specjalistycznych. Na wykłady specjalistyczne student zapisuje się zgodnie z zainteresowaniami. Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia studiów III stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Laboratorium fizyczne, Fizyka teoretyczna, Fizyka fazy skondensowanej, Fizyka kwantowa, Współczesna teoria grawitacji, Kwantowa teoria pola, Teoria jądra atomowego, Komputerowe modelowanie procesów fizycznych, Programowanie rozproszone i równoległe, Historia i metodologia fizyki, Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych, Elementy programowania, Pracownia mikroprocesorowa, Fizyka jądrowa II, Sterowanie układami pomiarowymi, Historia i metodologia fizyki.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=MFI-F-2S

http://www.fizyka.umcs.lublin.pl/dokum/aktspec/2015_Fizyka_II.pdf

I.WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:

 • współczesna fizyka stosowana

       Ta specjalność jest kierowana do studentów zainteresowanych zastosowaniami fizyki w różnorakich dziedzinach życia, np. medycynie czy szeroko rozumianym przemyśle. Z tego powodu na zajęciach szczególny nacisk kładzie się na wiedzę i umiejętności związane z zapoznaniem się działaniem, budową, zastosowaniem i obsługą różnego typu aparatury fizycznej. Studenci mają więc zajęcia np. z elementów programowania czy sterowania układami pomiarowymi. Ponadto studenci będą mieli do wyboru szereg wykładów specjalistycznych umożliwiających pogłębienie wiedzy i umiejętności z interesujących ich dziedzinach fizyki.

 • fizyka teoretyczna

     Studentom, pragnącym pogłębić wiedze zdobytą na I stopniu studiów kierunku fizyka i specjalności fizyka teoretyczna i astrofizyka proponujemy podjęcie nauki na specjalności fizyka teoretyczna. Oprócz rozszerzenia wiedzy np. z teorii grawitacji, jądra atomowego, cząstek elementarnych czy też teorii pola studenci rozwiną umiejętności związane ze stosowaniem komputera w obliczaniach teoretycznych. Ponadto studenci będą mieli do wyboru szereg wykładów specjalistycznych umożliwiających pogłębienie wiedzy i umiejętności z interesujących studentów dziedzinach fizyki.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru.

 1. SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma  pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki,
 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod doświadczalnych,  teorii  fizyki ciała stałego,  mechaniki kwantowej, metod doświadczalnych oraz  teorii  fizyki jądrowej i cząstek elementarnych,
 • zna matematykę w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności,
 • zna metody programowania do zastosowań w fizyce, obliczeń teoretycznych lub procedur doświadczalnych,
 • posiada pogłębioną wiedzę o zastosowaniu metod fizycznych w badaniach naukowych, przemyśle, diagnostyce i terapii medycznej, energetyce jądrowej, badaniach materiałowych                             i in.,
 • potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji samodzielnie przygotować i wykonać doświadczenie fizyczne,
 • potrafi napisać program do wykonania obliczeń fizycznych lub sterowania układem pomiarowym,
 • jest w stanie samodzielnie przygotować ustne obszerne wystąpienie dotyczące problematyki  naukowej lub technicznej w oparciu o literaturę naukową,
 • posiada umiejętność korzystania z naukowej literatury w języku obcym i znajomość języka obcego na poziomie B2+,
 • potrafi pracować w grupie wykonującej złożone i/lub pracochłonne ćwiczenia laboratoryjne; potrafi organizować pracę
 1. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
 • nauczyciel,
 • specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
 • pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
 • pracownik w firmach informatycznych i innych, także prowadzących działalność w zakresie nowych technologii

IV.MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oferuje studentom możliwości:

 • rozwijania zainteresowań w Kole Naukowym Studentów Fizyki, w ramach którego studenci korzystają z laboratoriów naukowych i pomocy pracowników Wydziału

(http://www.knsf.umcs.lublin.pl, https://www.facebook.com/KnsfUmcs),

 • działalności w Samorządzie Studenckim Wydziału, który prowadzi akcje charytatywne i bierze czynny udział w promocji Wydziału

(https://www.facebook.com/mfi.umcs?fref=ts),

 • odbycia dodatkowych praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych oraz placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m. in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie),
 • organizacji konferencji (m. in. Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki, Chemii i Inżynierii”) oraz czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, w piknikach i spotkaniach naukowych,
 • udziału w programach wymiany międzynarodowej Tempus/Sokrates/Erasmus
 1. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.mfi.umcs.pl.

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS