Filozofia

Kierunek
Filozofia
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studia filozoficzne drugiego stopnia zapewniają pogłębioną wiedzę w zakresie filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii sztuki, retoryki, kosmologii filozoficznej, teorii języka i komunikacji, współczesnych koncepcji świadomości, współczesnych teorii działania, aksjologii, filozofii Wschodu, kultury ponowoczesnej, współczesnej myśli religijnej i ateistycznej. Ponad 30 % punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru (prowadzone także w językach obcych), dzięki czemu program studiów można dostosować do indywidualnych zainteresowań. Indywidualizację programu kształcenia ma zapewnić system proseminariów i zajęć fakultatywnych, które umożliwiają studentom kształcenie zgodne z ich zainteresowaniami. Zaletą proseminariów jest to, że mogą być prowadzone w bardzo małych grupach. Student wybiera 6 przedmiotów z dołączonej do planu listy 15. proseminariów. Wymiar godzin z nowożytnego języka obcego i translatorium tekstów filozoficznych ma sprostać potrzebie komunikacji we współczesnym świecie. Naszym studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST). Studia filozoficzne drugiego stopnia trwają dwa lata, kończą się obroną pracy magisterskiej i nadaniem tytułu zawodowego magistra. Przeznaczone są zarówno dla absolwentów studiów filozoficznych pierwszego stopnia, jak i dla absolwentów innych studiów pierwszego stopnia. Studenci objęci są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Filozofia sztuki, Filozofia społeczna, Filozofia nauk humanistycznych, Kosmologia filozoficzna, Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej, Retoryka, Teorie języka i komunikacji, Współczesne teorie działania.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/filozofia,804.htm

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów:

  • Absolwent posiada określone sprawności intelektualne: pogłębioną umiejętność formułowania, analizy i twórczego rozwiązywania problemów, planowania i organizacji pracy, współpracy w zespole, prowadzenia dyskusji, logicznego rozumowania. Wykazuje się niezależnością myślenia, potrafi formułować i uzasadniać własne stanowisko. Jest komunikatywny, otwarty na nowe idee a zarazem krytyczny. Studia filozoficzne służą poszerzeniu horyzontów intelektualnych i budowaniu racjonalnego obrazu świata. Ułatwiają odnalezienie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i przygotowują do pełnienia rozmaitych ról społecznych.

  • Specyfika i nowatorski charakter programu studiów polega na ukierunkowaniu programu na filozoficzne problemy współczesności, maksymalnym umożliwieniu studentom dokonywania wyborów w ramach programu kształcenia, a także przygotowaniu od pierwszego roku studiów absolwentów do pełnienia rozmaitych ról społecznych bez popadania w wąską specjalizację, co umożliwi absolwentowi odnalezienie się na współczesnym rynku pracy. Celem studiów nie jest wykształcenie specjalisty, ale wykształcenie światłego obywatela o szerokich horyzontach umysłowych, który docenia doniosłość i piękno idei uczenia się przez całe życie. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności i kompetencje społeczne przygotowują studentów do samodzielnego poszukiwania informacji i współpracy z innymi.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w: branży publicznych relacji i kontaktów z otoczeniem (Public Relations), pracownik w działach personalnych i zarządzania kadrami (Human Resources), pracownik w instytucjach społecznych, specjalista do spraw kultury firmy, rzecznik, opiniodawca etyczny dla firm, mediator i negocjator, pracownik w wydziałach strategii i koordynacji rozwoju lub promocji miasta, nauczyciel filozofii i etyki (pod warunkiem uzyskania uprawnień nauczycielskich). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie filozofii lub innej dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych

Możliwości rozwoju

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w ramach kierunku filozofia - stacjonarne drugiego stopnia oferuje studentom:

  • Wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST),
  • udział w atrakcyjnych praktykach i treningach z doświadczonymi trenerami oraz coachami,
  • przynależność do studenckich kół naukowych, m.in.: Koła Tańczących Filozofów, Koła Naukowego Estetyków, Koła naukowego Doradztwo i komunikacja w biznesie Koła Naukowego Badania Religii UMCS,
  • pracę i rozwój w ramach Samorządu Studentów WFiS UMCS.

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/dla-kandydatow-wfis,2622.htm

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS