Rusycystyka

Kierunek
Rusycystyka
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia w zakresie filologii rosyjskiej/rusycystyki lub innych studiów wyższych posiadający udokumentowaną znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 ESOKJ.

Opis

Studia drugiego stopnia na kierunku „Rusycystyka” są studiami o profilu ogólnoakademickim, korelującymi przygotowanie teoretyczne absolwenta z uzyskaniem kompetencji zawodowych tłumacza. Studia łączą w sobie zagadnienia z zakresu współczesnej literatury i kultury rosyjskiej, najnowszych teorii lingwistycznych / glottodydaktycznych oraz komunikacji interkulturowej. Bloki zajęć obowiązkowych, wybieralnych i specjalnościowych gwarantują zdobycie pogłębionej i poszerzonej wiedzy językowej, umiejętności i kompetencji społecznych / zawodowych oraz przygotowują do pracy naukowo-badawczej / doskonalenia zawodowego.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty obowiązkowe z zakresu wiedzy o języku, literaturze rosyjskiej, o dziejach i kulturze rosyjskiej, w toku realizacji których szczególny nacisk kładziony jest na interkulturowy wymiar wiedzy o dyscyplinach filologicznych. Zajęcia z bloku przedmiotów specjalnościowych i wybieralnych pogłębiają wiedzę absolwenta  oraz wyposażają w umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • specjalność „tłumaczeniowa” wyposaża w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych, współpracujących z zagranicą, świadczących usługi biznesowe, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia korespondencji, negocjacji w języku obcym z wykorzystaniem języków specjalistycznych oraz pogłębionej znajomości kultury i realiów polityczno-gospodarczych;

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego (poziom biegłości C2 ESOKJ) oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym (m.in. z takich dziedzin jak ekonomia, prawo, medycyna i in.) niezbędnym do funkcjonowania zawodowego;
 • posługuje się językiem zachodnioeuropejskim (poziom biegłości B2+ ESOKJ);
 • ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa i kulturoznawstwa, etnolingwistyki, socjolingwistyki, psycholingwistyki;
 • ma pogłębione umiejętności badawcze w wyżej wymienionych dyscyplinach, potrafi je rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej;
 • ma wiedzę niezbędną do kompleksowej realizacji zadań zawodowych, oceny metod i procedur ich realizacji, samodzielnego diagnozowania, analizowania i interpretowania zdarzeń związanych z realizacją tych zadań;
 • zna szeroki zakres współczesnych zjawisk kulturowych;
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego oraz potrafi ją zastosować w sytuacjach zawodowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych, współpracujących z zagranicą, świadczących usługi biznesowe, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia korespondencji, negocjacji w języku obcym z wykorzystaniem języków specjalistycznych oraz pogłębionej znajomości kultury i realiów polityczno-gospodarczych;
 • analityka i komentatora życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów rosyjskiego obszaru językowego;
 • dziennikarza i eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu;
 • doradcy w instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach;
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów Rosji, takich jak biura tłumaczeń, instytucje międzynarodowe, urzędy celne, biura turystyczne;
 • w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach i organizacjach różnego typu zorientowanych na kontakty z Rosją i innymi krajami rosyjskiego obszaru językowego.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość:

 • rozwijania swoich zainteresowań w Studenckim Kole Naukowym Rusycystów/Kole Naukowym Studentów Bułgarystów/Samorządzie Studentów;
 • podjęcia studiów semestralnych w Rosji (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa, Briański Uniwersytet Państwowy im. I. G. Pietrowskiego, Smoleński Uniwersytet Państwowy), na Białorusi (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku) oraz w innych zagranicznych ośrodkach akademickich w ramach europejskiego programu Erasmus+;
 • wyjazdu na wakacyjne obozy językowe w Rosji i na Białorusi.

 

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS