Romanistyka

Kierunek
Romanistyka
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

specjalność: język francuski, specjalizacja: tłumaczeniowa lub nauczycielska

specjalność: język hiszpański, specjalizacja: tłumaczeniowa lub nauczycielska

specjalność: język portugalski, specjalizacja: tłumaczeniowa

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie dyplomu licencjata z zakresu filologii romańskiej, hiszpańskiej, portugalskiej lub iberyjskiej oraz znajomość języka wybieranej specjalności na poziomie co najmniej C1. Przyjęcie na podstawie dyplomu do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Romanistyka (studia drugiego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach I stopnia i uzyskanie przez absolwenta znajomości języka francuskiego na poziomie C2. Studia umożliwiają także dalsze kształcenie w zakresie odmian specjalistycznych języka francuskiego oraz rozwijanie praktycznej umiejętności rozumienia i przekładu  różnych gatunków tekstów (ekonomicznych, administracyjno-prawnych, technicznych, literackich), a także kontynuację nauki drugiego języka romańskiego (j. włoskiego lub j. hiszpańskiego). W zależności od wybranej specjalizacji studia zapewniają zdobycie pogłębionej, uporządkowanej wiedzy z zakresu teorii i praktyki przekładu lub z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki języka francuskiego w odniesieniu do podstawy programowej dla III i IV etapu edukacyjnego.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Romanistyka : język francuski jako podstawowy

             ○ specjalizacja tłumaczeniowa

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak:

 • Praktyczna nauka języka francuskiego (strategie mówienia, pisania);
 • Język francuski mediów i polityki, ekonomii, prawa i stosunków międzynarodowych;
 • Literatura współczesnej Francji i krajów frankofońskich;
 • Krytyka przekładu literackiego;
 • Metodologia badań przekładoznawczych;
 • Tłumaczenie ustne;
 • Tłumaczenia literackie;
 • Strategie i techniki tłumaczenia;
 • Kulturowe aspekty przekładu;
 • Język obcy kontynuowany (j. włoski lub j. hiszpański).

 Romanistyka : język francuski jako podstawowy

             ○ specjalizacja nauczycielska

        W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak:

 • Praktyczna nauka języka francuskiego (strategie mówienia, pisania);
 • Język francuski mediów i polityki, ekonomii, prawa i stosunków międzynarodowych;
 • Literatura współczesnej Francji i krajów frankofońskich;
 • Język obcy kontynuowany (j. włoski lub j. hiszpański)
 • Przygotowanie psychologiczne do pracy na III i IV etapie edukacyjnym;
 • Przygotowanie pedagogiczne do pracy na III i IV etapie edukacyjnym;
 • Emisja głosu;
 • Podstawy dydaktyki;
 • Dydaktyka języka francuskiego w szkole;
 • Psycholingwistyka;
 • Glottodydaktyka.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:

 • włada biegle językiem francuskim na poziomie C2 oraz wykazuje znajomość drugiego języka romańskiego (kontynuowanego);
 • absolwent kończący specjalizację tłumaczeniową ma świadomość roli tłumacza wobec wyzwań współczesnej cywilizacji oraz specyfiki kulturowej społeczeństw krajów frankofońskich;
 • potrafi tłumaczyć różnogatunkowe teksty: literackie, specjalistyczne (prawne, ekonomiczne, dyskursu medialnego);
 • absolwent kończący specjalizację nauczycielską ma umiejętności i kompetencje niezbędne do nauczania języka francuskiego.
 • otrzymuje tytuł magistra, co umożliwia mu kontynuowanie kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • biurach tłumaczeń;
 • urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Francją oraz krajami frankofońskimi;
 • wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu;
 • turystyce oraz sektorze usług wymagających gruntownej znajomości języka i kultury francuskiej;
 • szkolnictwie.