Filologia polska

Kierunek
Filologia polska
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: średniej ze studiów wyższych oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie: filologii polskiej lub innego kierunku humanistycznego. Podjęcie specjalności nauczycielskiej możliwe jest po ukończeniu specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia "filologia polska" (przygotowanie do nauczania pierwszego i drugiego stopnia).

Opis

Filologia polska jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy humanistycznej oraz gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze, pozwalających rozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Studia pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz w wybranym zakresie zagadnień literatury, języka i kultury, związanych z tematem pracy magisterskiej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty jak:

 • Teoria kultury,
 • Teoria literatury,
 • Epoki literackie i formacje kulturowe,
 • Językoznawstwo ogólne,
 • Historia języka polskiego,
 • Język obcy,
 • Dialektologia,
 • Metodologia badań literackich/metodologia badań nad językiem,
 • Współczesny język polski po roku 1989,
 • Współczesne formy komunikacji językowej,
 • Literatura współczesna po roku 1989,
 • Teatr i dramat

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

·         NAUCZYCIELSKA

Specjalność przygotowuje studenta do pracy nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół, warunkiem jej podjęcia jest ukończenie specjalności nauczycielskiej na studiach I stopnia.   

·         TEATROLOGICZNO - FILMOZNAWCZA

Specjalność przygotowuje studenta do pracy w różnych instytucjach kultury.

·         MEDIOZNAWCZA

Specjalność przygotowuje studenta do pracy w mediach i placówkach kulturalnych

·         WYDAWNICZA

Specjalność przygotowuje studenta do pracy w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą

Wybór specjalności następuje przy składaniu dokumentów.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent posiada szerokie wykształcenie humanistyczne oraz gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze, pozwalające rozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Ma on pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz w wybranym zakresie zagadnień literatury, języka i kultury, związanych z tematem pracy magisterskiej. Uprawnia go to do podjęcia studiów III stopnia.

Absolwent filologii polskiej specjalność medioznawcza jest przygotowany do pracy w mediach lokalnych i ogólnopolskich (tradycyjnych oraz elektronicznych), wydawnictwach, placówkach kulturalnych i instytucjach samorządowych, agencjach reklamowych, public relations, w charakterze dziennikarza, pracownika redakcji, korektora bądź na stanowiskach rzecznika prasowego i konsultanta medialnego.

Absolwent filologii polskiej specjalność wydawnicza jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą; zdobyte przygotowanie stanowi podstawę do zakładania własnych firm redakcyjno-edytorskich oraz wydawniczych.

Absolwent filologii polskiej specjalność teatrologiczno-filmoznawcza jest przygotowany do podjęcia pracy w teatrze (jako kierownik literacki, dramaturg, w biurze organizacji widowni), w instytucjach kultury i redakcjach czasopism teatralnych i literackich; posiada umiejętności konieczne do prowadzenia amatorskich zespołów teatralnych.


Absolwent filologii polskiej specjalność nauczycielska (edukacja polonistyczna) ma kwalifikacje do nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół, i może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • mediach lokalnych i ogólnopolskich (tradycyjnych oraz elektronicznych), wydawnictwach, placówkach kulturalnych i instytucjach samorządowych, agencjach reklamowych, public relations, w charakterze dziennikarza, pracownika redakcji, korektora bądź na stanowiskach rzecznika prasowego i konsultanta medialnego – absolwent specjalności medioznawczej,
 • wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą; zdobyte przygotowanie stanowi podstawę do zakładania własnych firm redakcyjno-edytorskich oraz wydawniczych - absolwent specjalności wydawniczej,
 • teatrze (jako kierownik literacki, dramaturg, w biurze organizacji widowni), w instytucjach kultury i redakcjach czasopism teatralnych i literackich; posiada umiejętności konieczne do prowadzenia amatorskich zespołów teatralnych - absolwent specjalności teatrologiczno-filmoznawczej,
 • publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych – absolwent specjalności nauczycielskiej.

Możliwości rozwoju

 • Studenckie Koło Naukowe Polonistów,
 • Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów,
 • Koło Młodych Dydaktyków,
 • Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów,
 • Studenckie Koło Naukowe Medioznawców,
 • Studenckie Koło Naukowe Edytorów.

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS