Germanistyka

Kierunek
Germanistyka
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podstawę kwalifikacji stanowi ocena z egzaminu dyplomowego. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych w zakresie filologii germańskiej lub języka niemieckiego, a także absolwenci innych kierunków, którzy przedłożą dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 z oceną wyższą niż dopuszczająca (ausreicheend), czyli od 70%.

W odniesieniu do kandydatów legitymujących się certyfikatem znajomości języka niemieckiego stosuje się następujące przeliczniki:

 • poziom A2 - 50 punktów,
 • poziom B1 - 100 punktów,
 • poziom B2 - 150 punktów,
 • poziom C1 i C2 - 200 punktów.

Lista uznawanych certyfikatów, wg ESOKJ:

1. Osterreichisches Sprachdiplom

A2 Grandstufe Deutsch 2 (GD 2);

B1 Zertifikat Deutsch (ZD);

B2 Mittelstufe Deutsch (MD);

C1 Oberstufe Deutsch;(OD)

C2 Wirtschaftssprache Deutsch (WD);

2. Telc:

A2 telc Start Deutsch 2

B1 telc Deutsch B1

B2 telc Deutsch B2

C1 telc Deutsch C1

C2 telc Deutsch C2

3. Goethe Institut:

A2 Goethe Zertifikat Start Deutsch 2

B1 Goethe Zertifikat B1 Zertifikat Deutsch / Goethe-Zertifikat B1 (od maja 2013)

B2 Goethe-Zertifikat B2 / Test DaF

C1 Goethe-Zertifikat C1 /Test DaF

G2 Goethe-Zertifikat C2

Opis

 

Germanistyka II stopnia, studia stacjonarne, jest kierunkiem studiów językowych o profilu ogólnoakademickim posiadającym innowacyjny program studiów, odpowiadający na potrzeby lubelskiego rynku pracy, szybkiego rozwojowi branży BPO oraz szeregu inwestycji w sferze biurowo-usługowej w regionie, poszukujących pracowników z doskonałą znajomością języka obcego, poszerzaną i pogłębioną o znajomość języka specjalistycznego (prawniczego, ekonomicznego, medycznego), jak również innowacyjny program studiów kształcenia nauczycieli języka niemieckiego.

 

Innowacyjność programu polega na 1) interdyscyplinarnym i interkulturowym charakterze kierunku, gdzie język niemiecki, literatura i kultura niemieckiego obszaru językowego badane są pod względem treści, form i funkcji w odniesieniu do innych języków, literatur i kultur, co stanowi podstawę komunikacji interkulturowej, 2) łączeniu badania form i oddziaływania ponadkulturowej komunikacji z badaniami i problematyką interkulturowej nauki, 3) wprowadzeniu do planu studiów form i metod dydaktycznych, pozwalających na łączenie zagadnień teoretycznych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, ukierunkowanych na wykształcenie kompetencji twardych, nierozerwalnie związanych z prowadzonym kierunkiem, oraz wykształceniu kompetencji miękkich takich jak: zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, współpraca w grupie, zarządzanie czasem, elastyczność i kreatywność w podejmowaniu zadań zawodowych, jak również 4) wprowadzenie innowacyjnego programu praktyk pedagogicznych, ściśle powiązanego z całością kształcenia zawodowego.

 

W programie studiów znajdują się m.in. bloki modułów obowiązkowych, bloki modułów wybieralnych oraz blok modułów specjalnościowych.

 

Blok modułów obowiązkowych obejmuje zajęcia z dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo i psycholingwistyka oraz blok modułów praktycznej nauki języka niemieckiego.

 

Blok modułów wybieralnych obejmuje naukę drugiego języka nowożytnego oraz seminaria magisterskie

 

Blok modułów specjalnościowych obejmuje przedmioty umożliwiające wyposażenia absolwenta kierunku Germanistyka II stopnia w wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne niezbędne do pracy zawodowej.

 

WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:

 

1. Germanistyka II stopnia, studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki:

 

1.a. specjalność: nauczycielska – program specjalności obejmuje zagadnienia z psychologii, pedagogiki i dydaktyki języka niemieckiego, określonych w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

1.b. specjalność: specjalistyczny język niemiecki - program specjalności obejmuje zagadnienia teoretyczne i warsztaty praktyczne dotyczące komunikacji interkulturowej przy pomocy języka specjalistycznego oraz tekstologii i leksykologii specjalistycznej. 

 

Umiejętności i kompetencje zawodowe będą podlegać ciągłemu procesowi ewaluacji w ramach praktyk i staży zawodowych przy ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Germanistyka uzyskuje stopień magistra. Posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym znajomość niemieckiego języka specjalistycznego m.in. z takich dziedzin jak ekonomia, prawo, medycyna. Ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa i kulturoznawstwa, psycholingwistyki, i glottodydaktyki, oraz pogłębione umiejętności badawcze w tych dyscyplinach,  którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej, w tym w działalności pedagogicznej we wszystkich typach szkół i instytucjach edukacyjnych, niezbędną do kompleksowej realizacji wszelkich zadań zawodowych, samodzielnego diagnozowania, analizowania i interpretowania zdarzeń związanych z realizacją tych zadań, oceny metod i procedur realizacji tych zadań. Zna szeroki zakres współczesnych zjawisk kulturowych, posiada wiedzę i umiejętności na temat procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, w tym w szeroko rozumianej działalności pedagogicznej, posiada podstawową wiedzę o specyfice i metodologii z wybranych zakresów rzeczywistości, opisywanych przez języki specjalistyczne i potrafi ją zastosować w sytuacja profesjonalnych. Absolwent posiada również pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie także nietypowych problemów w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa i kulturoznawstwa, psycholingwistyki oraz glottodydaktyki.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

Absolwent kierunku Germanistyka II stopnia będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 

 • we wszystkich typach szkół
 • w placówkach edukacyjnych różnego typu np. szkołach językowych
 • w firmie Concentix (dawniej Convergys), pod patronatem której został przygotowany program kształcenia zawodowego
 • w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych branży BPO (ang. Business Process Outsourcing), specjalizujących się zarządzaniem relacjami z klientami, np. ABC Work
 • w organizacjach pozarządowych, mediach i instytucjach administracji publicznej.

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

 

Student kierunku Germanistyka II stopnia ma możliwość:

 

 • uczestniczenia w pracach i projektach Koła Naukowego Germanistów, w tym grupy teatralnej i warsztatowej
 • wyjazdów w ramach programu ERASMUS
 • wyjazdów w ramach programów MOST
 • pobytów stypendialnych w ramach wymiany studenckiej DAAD
 • kursów językowych organizowanych przez DAAD, Instytut Goethego oraz Institut für Deutsche Sprache
 • wyjazdów stypendialnych fundowanych przez niemieckie, austriackie i szwajcarskie uniwersytety
 • odbywania staży zawodowych w przedsiębiorstwach, które podpisały umowę o współpracy z UMCS
 • korzystania z poradnictwa zawodowego, psychologicznego, edukacyjnego oraz coachingu, prowadzonego przez Biuro Karier UMCS

 

Absolwent kierunku Germanistyka ma możliwość:

 

 • podjęcie dalszej pracy naukowo-badawczej  na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich)

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym,

 

Uwagi:

 

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.humanistyczny.umcs.pl

 

Limit miejsc

 

30

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS