Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi

Kierunek
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunków anglistycznych o specjalności nauczycielskiej. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów wyższych.

Opis

Na program studiów składa się intensywna nauka języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, zajęcia z zakresu tradycyjnej filologii (literaturoznawstwo angielskie i amerykańskiej oraz  językoznawstwo), jak również kursy z zakresu kulturoznawstwa i ogólnej wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zajęcia z pedagogiki i dydaktyki oraz praktyki w szkołach stanowią podstawę przygotowania studentów do zawodu nauczyciela. Studenci wybierają moduł kształcenia dyplomowego (w postaci seminarium i zajęć specjalizacyjnych), kształcąc się intensywnie w wybranym obszarze literaturoznawstwa, językoznawstwa, traduktologii, kulturoznawstwa, lub  medioznawstwa.

Studia rozwijają umiejętności sprawnej komunikacji w języku angielskim na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika tego języka, czytania i interpretowania złożonych tekstów w tym języku, oraz umiejętności wyjaśniania złożonych procesów kulturowych i społecznych zachodzących w krajach angielskiego obszaru językowego. Studenci nabywają głęboką wiedzę na temat różnorodnych zjawisk kulturowych, społecznych i ekonomicznych związanych z życiem w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w innych z krajami angielskiego obszaru językowego. Zajęcia kształtują umiejętności rozpoznawania, analizowania, i interpretowania historii i współczesności tych krajów w oparciu o poszanowanie różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej.

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci anglistycznych studiów licencjackich o specjalności nauczycielskiej. Osoby, które nie nabyły uprawnień do nauczania języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym mogą zostać przyjęte pod warunkiem zobowiązania się do uzupełnienia tych kwalifikacji w trakcie studiów II stopnia.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-A-2S

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku posiada pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną z szeroko rozumianej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki filologicznej i kulturowej, nabywa umiejętności praktyczne w postaci narzędzi warsztatu nauczyciela języka angielskiego i ma formalne uprawnienia do podjęcia zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach kształcenia. Ma utrwalone kompetencje społeczne, które pozwalają na swobodne wykorzystywanie w pracy, szczególnie w środowisku  międzynarodowym, pogłębioną wiedzą o współczesnych realiach krajów angielskiego obszaru językowego. Nabywa wysokich kompetencji językowych (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla języka angielskiego oraz poziom B2+ ESOKJ dla wybranego języka zachodnioeuropejskiego).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować m.in. pracę:

  • jako nauczyciel i wykładowca języka angielskiego w instytucjach MEN na wszystkich etapach edukacji szkolnej i w szkolnictwie wyższym, w szkołach języka angielskiego, i w innych podmiotach oferujących szkolenia językowe
  • jako tłumacz języka angielskiego
  • jako analityk i komentator życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego
  • w środkach masowego przekazu
  • w instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z  krajami anglojęzycznymi,
  • w sektorze usług wymagających bardzo dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych, takich jak korporacje międzynarodowe, administracja rządowa i samorządowa, instytucje użyteczności publicznej, agencje turystyczne.

Możliwości rozwoju

Instytut Anglistyki oferuje studentom bogate możliwości rozwoju zainteresowań w różnych sekcjach Koła Naukowego Anglistów (http://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-anglistow,9284.htm)

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym. Szczegółowe informacje o studiach na Wydziale Humanistycznym są zamieszczone na stronie internetowej:

http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS