Europeistyka

Kierunek
Europeistyka
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Europeistyka (ang. European Studies) to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, a także ekonomicznych oraz prawnych. Studia magisterskie na kierunku europeistyka pozwalają poznać kulturowy kontekst, w którym powstają strukturalne ramy procesu europeizacji, pozwalają także wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy administracyjnej i innych rodzajach pracy wynikających z obecności Polski w Unii Europejskiej.

Studia kierowane są nie tylko do absolwentów europeistyki I stopnia, ale również do absolwentów innych kierunków zainteresowanych kulturą Europy, zagadnieniami społecznymi, prawnymi (zwłaszcza administracyjnymi), ekonomicznymi i myślą o pracy w instytucjach krajowych i europejskich, w administracji rządowej i pozarządowej, przedsiębiorstwach i korporacjach. Zajęcia na europeistyce prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz ekspertów z doświadczeniem zawodowym, a program studiów konsultowany jest z interesariuszami zewnętrznymi (przedsiębiorcami, urzędami, instytucjami społecznymi i kulturalnymi).

Perspektywa zatrudnienia:

Przygotowanie do pracy w kraju i zagranicą w:

 • organizacjach i instytucjach europejskich
 • w administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach pozarządowych i instytucjach pozyskujących fundusze
 • urzędach
 • organizacjach i instytucjach kulturalnych oraz społecznych
 • jednostkach promujących i zarządzających zdrowiem
 • mediach, wydawnictwach, działach HR i PR
 • przedsiębiorstwach krajowych i europejskich
 • biurach komunikacji społecznej
 • ośrodkach i punktach informacyjnych
 • instytucjach i organizacjach pomocy cudzoziemcom
 • serwisach ofert pracy
 • korporacjach krajowych i zagranicznych

W programie studiów znajdują się przedmioty:

 • polityka i polityka finansowa UE,
 • integracja gospodarcza w Europie,
 • globalizacja i rozwój lokalny,
 • kontrkultura i kultury alternatywne,
 • teoria kultury, sztuka Europy,
 • mediacje międzykulturowe,
 • protokół dyplomatyczny, polityki migracyjne,
 • warsztaty językowe,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • historia idei,
 • nowoczesna tożsamość Europy,
 • współczesne teorie socjologiczne;
 • zarządzanie funduszami zewnętrznymi,
 • Szczegółowy program studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku europeistyka otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabywa wiedzę humanistyczną, społeczną, ekonomiczną i prawną w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, integracji gospodarczej, polityki finansowej UE, europejskich rynków pracy umożliwia zatrudnienie na stanowiskach menadżerskich w administracji rządowej i pozarządowej w kraju i zagranicą. W programie studiów szczególną uwagę poświęcono wiedzy i umiejętnościom niezbędnym do koordynowania ·i zarządzania funduszami zewnętrznymi oraz treningowi językowemu. 

Świadomość różnic kulturowych, konsekwencji procesów globalizacji oraz biegłość w posługiwaniu się językami obcymi pozwala absolwentom zdobyć kompetencje mediatora międzykulturowego, umiejętność kierowania zespołami międzykulturowymi w różnych projektach, daje też możliwość wypracowania narzędzi przeciwdziałających konfliktom i problemom komunikacyjnym wynikającym z kontaktu międzykulturowego.  Dodatkowo absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę historyczną i kulturową w zakresie stosowania protokołu dyplomatycznego oraz potrafi odpowiednio zachować się w sytuacjach służbowych.  Absolwent przygotowany jest do samodzielnego pogłębiania wiedzy na studiach III stopnia. 

Możliwości rozwoju:

 • działalność w kołach naukowych, w tym w Anglojęzycznym Kole Artystyczno-Teatralnym CHOREA 
 • możliwość ubiegania się o granty (możliwość uzyskania stypendium rektora)
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych
 • wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus Plus
 • wymiana krajowa w ramach Programu MOST
 • działalność w Samorządzie Studentów (wydarzenia naukowe, okolicznościowe, terenowe)
 • udział w cyklicznych wydarzeniach Wydziałowych: konferencje naukowe, panele, szkolenia, spotkania z przedstawicielami biznesu oraz spotkania filmowo-dyskusyjne w ramach KINOZOFIA,
 • udział w warsztatach specjalistycznych organizowanych przez podmioty zewnętrzne
 • udział w wydarzeniach ACK „Chatka Żaka” oraz Inkubatora Medialnego
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (CSK, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy)

Jeżeli interesuje Cię zdobycie powyższych umiejętności i kompetencji oraz perspektywy zatrudnienia, to studia te są dla Ciebie!

Więcej informacji na stronie wydziałowej: http://wfis.umcs.pl

http://europeistyka.umcs.lublin.pl

http://www.facebook.com/europeistyka.umcs/

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS