Biotechnologia

Kierunek
Biotechnologia
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Biologii i Biotechnologii
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Zasady kwalifikacji na kierunek

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów:

 • • dla absolwentów kierunków biologia i biotechnologia I stopnia nabór prowadzony jest na podstawie złożenia kompletu dokumentów (tzw. „wolny nabór”).

  • absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia określonych uchwałą Nr XXII-39.6/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia na Wydziale Biologii i Biotechnologii dla studiów pierwszego stopnia biologii lub biotechnologii nabór prowadzony jest na podstawie złożenia kompletu dokumentów po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu kompetencyjnego z biologii/biotechnologii w zakresie studiów I stopnia . Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Minimalna ilość punktów, którą należy uzyskać by test zakończył się wynikiem pozytywnym to 16.

  Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Celem studiów II stopnia na kierunku biotechnologia jest kontynuowanie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia w dyscyplinie nauk biologicznych i poszerzenie go o wiedzę specjalistyczną i umiejętności badawcze z zakresu biotechnologii na poziomie uniwersyteckich kwalifikacji II stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Mikrobiologia lekarska, Biochemia kliniczna, Inżynieria tkankowa w medycynie, Mechanizmy patogenności mikroorganizmów, Produkcja szczepionek i przeciwciał, Biologia nowotworów, Biotechnologia kombinatoryczna, Biotechnologia roślin i zwierząt, Fizjologia bakterii, Metabolizm wtórny, Wirusologia, Molekularne mechanizmy ewolucji, Mechanizmy infekcji bakteryjnych, Molekularne mechanizmy odporności, Produkcja szczepionek i przeciwciał, Biotechnologia w medycynie, Bioinformatyka, Ekologiczne aspekty biotechnologii, Społeczne i prawne aspekty biotechnologii, Seminaria i Pracownie specjalizacyjne, Bioetyka, Język angielski B2+

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm w zakładce Programy i Plany studiów.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Biotechnologia medyczna. Student pogłębia wiedzę biologiczną mającą zastosowanie w biotechnologicznych metodach diagnostyki klinicznej i terapii (biochemia kliniczna, diagnostyka chorób genetycznych, biologia nowotworów, mikologia, mikrobiologia i wirusologia lekarska). Zna metody, techniki i narzędzia bioinformatyki, biotechnologii kombinatorycznej i inżynierii tkankowej oraz możliwości ich zastosowania w medycynie.
 2. Biotechnologia ogólna. Student zdobywa szczegółową wiedzę mikrobiologiczną z zakresu wirusologii, fizjologii bakterii, mechanizmów infekcji bakteryjnych. Poznaje podstawy molekularne genetyki, immunologii i mikroewolucji. Umie stosować podstawowe narzędzia bioinformatyki do analizy struktur DNA i białek. Zna metody inżynierii genetycznej stosowanej w biotechnologii roślin i zwierząt, a także w diagnostyce i terapii medycznej.

Wybór tych specjalności następuje w procesie rekrutacji. O pierwszeństwie przyjęcia decyduje średnia z ocen uzyskanych w przebiegu studiów.

 

Kształcenie nauczycielskie

Studenci mogą dodatkowo realizować ścieżkę kształcenia nauczycielskiego, która uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela biologii i przyrody w szkole podstawowej oraz nauczyciela biologii w szkole ponadpodstawowej. 

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent kierunku biotechnologia:

 • Posiada specjalistyczną wiedzę biotechnologiczną w zakresie wybranej specjalności.
 • Zna podstawy metodologii pracy doświadczalnej; umie poprawnie zaplanować i przeprowadzić złożone zadanie badawcze, opracować, przedstawić i zinterpretować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod informatycznych i statystycznych.
 • Stosuje nowoczesne metody instrumentalne i analityczne z zakresu inżynierii genetycznej i procesowej, zna ich teoretyczne podstawy.
 • Umie korzystać ze specjalistycznych tekstów naukowych w języku polskim i angielskim, podejmować dyskusje na tematy naukowe, umie przygotować prezentację z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
 • Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów w szkole doktorskiej w dyscyplinie nauk biologicznych.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego m.in. w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej
 • firmach biotechnologicznych
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne
 • parkach naukowo-technologicznych
 • firmach kosmetycznych
 • firmach farmaceutycznych
 • parkach narodowych, parkach krajobrazowych i Lasach Państwowych
 • placówkach i instytucjach naukowych
 • firmach doradczych i szkoleniowych
 • jednostkach i wydziałach administracji zajmujących się ochroną środowiska
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności

 

Wydział Biologii i Biotechnologii oferuje Studentom możliwość:

 • realizowania swoich pasji naukowych w ramach działających aktywnie Studenckich Kół Naukowych (https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm; zakładka Student/Organizacje studenckie):
  - Biologów
  - Biochemików
  - Biotechnologów „Mikron”
  - Neurobiologów
  - Fotografii Przyrodniczej
  - Mikrobiologów „Bakcyl”
  - Fitochemików 
 • uczestnictwa w obozach naukowych, podczas których studenci badają m.in. bioróżnorodność organizmów żywych, prowadzą monitoring nietoperzy i rzadkich gatunków ptaków i owadów, uczą się podstaw fotografii przyrodniczej
 • uczestnictwa w licznych zjazdach i sympozjach naukowych, na których mogą prezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań, a także nawiązywać bezpośrednie kontakty ze studentami, doktorantami i naukowcami z innych ośrodków akademickich
 • udziału w realizacji projektów badawczych prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii, a tym samym opanowania unikalnych technik badawczych i nabycia umiejętności samodzielnego planowana i przeprowadzania eksperymentów oraz opracowywania ich wyników
 • uczestnictwa w wykładach i seminariach prowadzonych przez naukowców z prestiżowych zagranicznych ośrodków naukowych: Keele University (Wielka Brytania), Lund University (Szwecja), Baylor College of Medicine (USA), Hasselt University (Belgia), Research Center Borstel (Niemcy), University of Idaho (USA)
 • udziału w corocznych akcjach popularyzujących naukę, takich jak: Noc Biologów, Lubelski Festiwal Nauki, Fascynujący Świat Roślin, DNA – Encyklopedia Życia, Lubelski Kongres Kół Naukowych – Tygiel, Konkurs Biochemiczny, Konkurs Biologiczny „Powtórka przed maturą", warsztaty i wystawy fotograficzne (https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm, zakładka Wydarzenia/Promocja)
 • prowadzenia licznych akcji edukacyjnych dla szkół Lubelszczyzny, takich jak.: Objazdowy Festiwal Nauki, warsztaty fotografii przyrodniczej, konsultacje dla kandydatów olimpiady biologicznej, zajęcia w Muzeum Przyrodniczym, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym
 • odbycia praktyk zawodowych m.in. w: szpitalach i placówkach medycznych, laboratoriach diagnostycznych oraz analitycznych, placówkach naukowych, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, Państwowym lnstytucie Weterynaryjnym, Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji, firmach Herbapol-Lublin i Cefarm-Lublin
 • odbycia części studiów za granicą w ramach oferty programu Erasmus+

Wydział Biologii i Biotechnologii, jako jedyny w Polsce, oferuje możliwość udziału najlepszych studentów II stopnia (biochemii i mikrobiologii oraz biotechnologii) w trzymiesięcznych praktykach naukowych w USA na University of Idaho ( https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm , zakładka Mobilność), z możliwością kontynuowania tam studiów doktoranckich. Z programu praktyk w USA skorzystało dotychczas ponad 70 studentów, przy czym 14 osób powróciło na studia doktoranckie na University of Idaho. Od 2016 r. praktyki naukowe studentów Wydziału są możliwe również na Mississippi State University.

Więcej informacji: www.biolbiot.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS