Biotechnologia

Kierunek
Biotechnologia
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Biologii i Biotechnologii
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Zasady kwalifikacji na kierunek

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów:

 • absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych kierunków biologia lub biotechnologia – na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów*,
 • absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia określonych uchwałą Senatu UMCS dla studiów I stopnia kierunku biologia lub biotechnologia – na podstawie konkursu średnich z: ocen ze studiów* oraz wyników testu kompetencyjnego z biotechnologii w zakresie studiów I stopnia. Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:
Liczba punktów 15 i poniżej 16 - 18 19 - 21 22 - 24 25 - 27 28 - 30
ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

 • na podstawie złożonego kompletu dokumentów w przypadku mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc.

* Kandydaci na studia II stopnia winni dostarczyć zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen z całego okresu studiów I stopnia (liczonej z uwzględnieniem ocen niedostatecznych), wystawione przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. W przypadku absolwentów specjalności nauczycielskich z biologią jako pierwszym przedmiotem średnia ze studiów powinna być obliczana bez ocen z przedmiotów bloku pedagogiczno-dydaktycznego. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Celem studiów II stopnia na kierunku biotechnologia jest kontynuowanie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia w dziedzinie nauk biologicznych i poszerzenie go o wiedzę specjalistyczną i umiejętności badawcze z zakresu biotechnologii na poziomie uniwersyteckich kwalifikacji II stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Ekonomika produkcji,
 • Język angielski na poziomie B2+ ESOKJ,
 • Metodologia pracy doświadczalnej,
 • Pracownia specjalizacyjna,
 • Pracownia magisterska,
 • Seminarium,
 • Społeczne i prawne aspekty biotechnologii,
 • Przedmioty specjalizacyjne.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm oraz http://www.umcs.pl/pl/plany-studiow,11387.htm w zakładce Student.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Biotechnologia medyczna

Student pogłębia wiedzę biologiczną mającą zastosowanie w biotechnologicznych metodach diagnostyki klinicznej i terapii (biochemia kliniczna, diagnostyka chorób genetycznych, biologia nowotworów, mikologia, mikrobiologia i wirusologia lekarska). Zna metody, techniki i narzędzia bioinformatyki, biotechnologii kombinatorycznej i inżynierii tkankowej i możliwości ich zastosowania w medycynie.

Biotechnologia ogólna

Student zdobywa szczegółową wiedzę mikrobiologiczną z zakresu wirusologii, fizjologii bakterii, mechanizmów infekcji bakteryjnych. Poznaje podstawy molekularne genetyki, immunologii i mikroewolucji. Umie stosować podstawowe narzędzia bioinformatyki do analizy struktur DNA i białek. Zna metody inżynierii genetycznej stosowanej w biotechnologii roślin i zwierząt, a także w diagnostyce i terapii medycznej.

Wybór tych specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent kierunku biotechnologia:

 • Posiada specjalistyczną wiedzę biotechnologiczną w zakresie wybranej specjalności.
 • Zna podstawy metodologii pracy doświadczalnej; umie poprawnie zaplanować i przeprowadzić złożone zadanie badawcze, opracować, przedstawić i zinterpretować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod informatycznych i statystycznych.
 • Stosuje nowoczesne metody instrumentalne i analityczne z zakresu inżynierii genetycznej i procesowej, zna ich teoretyczne podstawy.
 • Umie korzystać ze specjalistycznych tekstów naukowych w języku polskim i angielskim, podejmować dyskusje na tematy naukowe, umie przygotować prezentację z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
 • Student, który skorzystał z możliwości zaliczenia przedmiotów bloku dydaktycznego ma uprawnienia do nauczania biologii i przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych
 • Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów III stopnia w każdej dyscyplinie nauk biologicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej,
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej,
 • firmach biotechnologicznych,
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne,
 • parkach naukowo-technologicznych,
 • firmach kosmetycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • placówkach i instytucjach naukowych,
 • firmach doradczych i szkoleniowych,
 • zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności,
 • szkołach, jako nauczyciele przyrody (w szkołach ponadgimnazjalnych) i biologii.

Możliwości rozwoju

Wydział Biologii i Biotechnologii oferuje studentom możliwość:

 • realizowania swoich pasji naukowych w ramach działających aktywnie Studenckich Kół Naukowych:
 • uczestnictwa w obozach naukowych, podczas których studenci badają m.in. bioróżnorodność grzybów, prowadzą monitoring nietoperzy, rzadkich gatunków ptaków i owadów, uczą się podstaw fotografii przyrodniczej,
 • uczestnictwa w licznych zjazdach i sympozjach naukowych, na których mogą prezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań, a także nawiązywać bezpośrednie kontakty ze studentami, doktorantami i naukowcami z innych ośrodków,
 • udziału w realizacji projektów badawczych prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii, a tym samym opanowania unikalnych technik badawczych i nabycia umiejętności samodzielnego planowana i przeprowadzania eksperymentów oraz opracowywania ich wyników,
 • uczestnictwa w wykładach i seminariach prowadzonych przez naukowców z prestiżowych zagranicznych ośrodków naukowych: Keele University (Wielka Brytania), Lund University (Szwecja), Baylor College of Medicine (USA), Hasselt University (Belgia), Research Center Borstel (Niemcy), University of Idaho (USA),
 • udziału w corocznych akcjach popularyzujących naukę, takich jak: Noc Biologów, Lubelski Festiwal Nauki, Fascynujący Świat Roślin – Fascination of Plant Day, DNA – Encyklopedia Życia, Lubelski Kongres Kół Naukowych – Tygiel, Konkurs Biochemiczny, Konkurs Biologiczny „Powtórka przed maturą", Warsztaty fotografii przyrodniczej „Szeroki kąt",
 • prowadzenia licznych akcji edukacyjnych dla szkół Lubelszczyzny, takich jak.: Objazdowy Festiwal Nauki, warsztaty fotografii przyrodniczej, konsultacje dla kandydatów olimpiady biologicznej, zajęcia w Muzeum Przyrodniczym, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym itp.,
 • odbycia części studiów za granicą w ramach oferty programu Erasmus+.

Wydział Biologii i Biotechnologii, jako jedyny w Polsce oferuje możliwość udziału najlepszych studentów II stopnia (biochemii i mikrobiologii) w trzymiesięcznych praktykach naukowych w USA na University of Idaho, z możliwością kontynuowania tam studiów doktoranckich. Z programu praktyk w USA skorzystało dotychczas 70 studentów, przy czym 14 osób powróciło na studia doktoranckie na University of Idaho. Od 2016 r. praktyki naukowe studentów Wydziału są możliwe również na Mississippi State University.

Więcej informacji: www.biolbiot.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Karier
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS