Biologia

Kierunek
Biologia
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Biologii i Biotechnologii
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Zasady kwalifikacji na kierunek

• dla absolwentów kierunków biologia i biotechnologia I stopnia nabór prowadzony jest na podstawie złożenia kompletu dokumentów (tzw. „wolny nabór”).

• absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia określonych uchwałą Nr XXII-39.6/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia na Wydziale Biologii i Biotechnologii dla studiów pierwszego stopnia biologii lub biotechnologii nabór prowadzony jest na podstawie złożenia kompletu dokumentów po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu kompetencyjnego z biologii/biotechnologii w zakresie studiów I stopnia . Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Minimalna ilość punktów, którą należy uzyskać by test zakończył się wynikiem pozytywnym to 16.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Celem studiów II stopnia na kierunku biologia jest kontynuowanie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia w dyscyplinie nauk biologicznych i poszerzenie go o wiedzę specjalistyczną i umiejętności badawcze z zakresu biologii na poziomie uniwersyteckich kwalifikacji II stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Metodologia nauk przyrodniczych, Analiza biochemiczna, Regulacja procesów komórkowych, Biochemia kliniczna z elementami endokrynologii, Anatomia porównawcza bezkręgowców i kręgowców, Elektrofizjologia roślin i zwierząt, Embriologia roślin, Entomologia, Molekularne mechanizmy adaptacji, Genetyka molekularna, Metody kultur tkankowych in vitro, Metabolizm ligninocelulozy, Molekularne aspekty fotosyntezy, Techniki mikroskopowe, Toksykologia biochemiczna, Mikrobiologia przemysłowa, Mikrobiologia środowiska, Mikrobiologia lekarska, Wirusologia, Metody analityczne w ocenie żywności, Społeczne i prawne aspekty biologii stosowanej, Seminaria i Pracownie specjalizacyjne, Metody statystyczne w biologii, Bioinformatyka, Bioetyka Język angielski B2+

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm w zakładce Programy i Plany studiów.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Bioanalityka. Student pogłębia wiedzę z zakresu właściwości i przemysłowego wykorzystania biologicznie aktywnych substancji roślinnych. Poznaje molekularne podstawy diagnostyki chorób genetycznych. Zdobywa aktualną wiedzę specjalistyczną w zakresie podstaw diagnostyki onkologicznej oraz biochemii klinicznej. Doskonali metody mikroskopowe i hodowlane stosowane w diagnostyce bakterii i grzybów chorobotwórczych oraz metody analityczne wykorzystywane w ocenie żywności. Poznaje zaawansowane metody chromatograficzne oraz techniki spektroskopowe. Ma możliwość spotkań ze specjalistami z otoczenia zewnętrznego. Jest przygotowany do opracowywania nowoczesnych rozwiązań analitycznych dla laboratoriów i ośrodków naukowych.
 2. Biochemia. Student pogłębia wiedzę o procesach metabolicznych i ich regulacji na różnych poziomach, zdobywa aktualną wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych gałęzi biochemii (biosyntezy białek, metabolizmu wtórnego, fotosyntezy, biochemii człowieka). Zna metodologię analizy biochemicznej, doskonali znajomość nowoczesnych technik laboratoryjnych: analitycznych i preparatywnych, potrafi izolować, oczyszczać i charakteryzować biocząsteczki. Zna i stosuje zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
 3. Biologia eksperymentalna. Student pogłębia wiedzę biologiczną na poziomie molekularnym i komórkowym w zakresie elektrofizjologii, genetyki, immunologii. Poznaje szczegółową anatomię bezkręgowców i kręgowców, biologię wybranych grup organizmów i mechanizmy ich adaptacji do środowiska. Doskonali techniki mikroskopowe, poznaje techniki znakowania biocząsteczek i preparatyki zwierząt, umie prowadzić hodowle tkankowe in vitro.
 4. Mikrobiologia. Student pogłębia wiedzę z zakresu metabolizmu mikroorganizmów, jego regulacji i mechanizmów adaptacji do warunków stresowych, zdobywa aktualną wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych gałęzi mikrobiologii (lekarskiej, przemysłowej, mikrobiologii środowiska, wirusologii) i ich zastosowań praktycznych. Poznaje nowe techniki mikroskopowe i laboratoryjne, umie prowadzić kultury tkankowe in vitro roślinne i zwierzęce.

Wybór tych specjalności następuje w procesie rekrutacji. O pierwszeństwie przyjęcia decyduje średnia z ocen uzyskanych w przebiegu studiów.

 

Kształcenie nauczycielskie

Studenci mogą dodatkowo realizować ścieżkę kształcenia nauczycielskiego, która uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela biologii i przyrody w szkole podstawowej oraz nauczyciela biologii w szkole ponadpodstawowej. 

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent kierunku biologia:

 • Posiada specjalistyczną wiedzę biologiczną w zakresie wybranej specjalności.
 • Zna podstawy metodologii nauk przyrodniczych; umie poprawnie zaplanować i przeprowadzić złożone zadanie badawcze; opracować, przedstawić i zinterpretować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod informatycznych i statystycznych.
 • Stosuje nowoczesne metody instrumentalne i analityczne, zna ich teoretyczne podstawy.
 • Umie korzystać ze specjalistycznych tekstów naukowych w języku polskim i angielskim, podejmować dyskusje na tematy naukowe, umie przygotować prezentację z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
 • Student, który skorzystał z możliwości zaliczenia przedmiotów w ramach kształcenia nauczycielskiego ma uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela biologii i przyrody we wszystkich typach szkół.
 • Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów w szkole doktorskiej w dyscyplinie nauk biologicznych.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego m.in. w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej
 • firmach biotechnologicznych
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne
 • parkach naukowo-technologicznych
 • firmach kosmetycznych
 • firmach farmaceutycznych
 • parkach narodowych, parkach krajobrazowych i Lasach Państwowych
 • placówkach i instytucjach naukowych
 • firmach doradczych i szkoleniowych
 • jednostkach i wydziałach administracji zajmujących się ochroną środowiska
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności

.

Wydział Biologii i Biotechnologii oferuje Studentom możliwość:

 • realizowania swoich pasji naukowych w ramach działających aktywnie Studenckich Kół Naukowych (https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm; zakładka Student/Organizacje studenckie):
  - Biologów
  - Biochemików
  - Biotechnologów „Mikron”
  - Neurobiologów
  - Fotografii Przyrodniczej
  - Mikrobiologów „Bakcyl”
  - Fitochemików 
 • uczestnictwa w obozach naukowych, podczas których studenci badają m.in. bioróżnorodność organizmów żywych, prowadzą monitoring nietoperzy i rzadkich gatunków ptaków i owadów, uczą się podstaw fotografii przyrodniczej
 • uczestnictwa w licznych zjazdach i sympozjach naukowych, na których mogą prezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań, a także nawiązywać bezpośrednie kontakty ze studentami, doktorantami i naukowcami z innych ośrodków akademickich
 • udziału w realizacji projektów badawczych prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii, a tym samym opanowania unikalnych technik badawczych i nabycia umiejętności samodzielnego planowana i przeprowadzania eksperymentów oraz opracowywania ich wyników
 • uczestnictwa w wykładach i seminariach prowadzonych przez naukowców z prestiżowych zagranicznych ośrodków naukowych: Keele University (Wielka Brytania), Lund University (Szwecja), Baylor College of Medicine (USA), Hasselt University (Belgia), Research Center Borstel (Niemcy), University of Idaho (USA)
 • udziału w corocznych akcjach popularyzujących naukę, takich jak: Noc Biologów, Lubelski Festiwal Nauki, Fascynujący Świat Roślin, DNA – Encyklopedia Życia, Lubelski Kongres Kół Naukowych – Tygiel, Konkurs Biochemiczny, Konkurs Biologiczny „Powtórka przed maturą", warsztaty i wystawy fotograficzne (https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm, zakładka Wydarzenia/Promocja)
 • prowadzenia licznych akcji edukacyjnych dla szkół Lubelszczyzny, takich jak.: Objazdowy Festiwal Nauki, warsztaty fotografii przyrodniczej, konsultacje dla kandydatów olimpiady biologicznej, zajęcia w Muzeum Przyrodniczym, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym
 • odbycia praktyk zawodowych m.in. w: szpitalach i placówkach medycznych, laboratoriach diagnostycznych oraz analitycznych, placówkach naukowych, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, Państwowym lnstytucie Weterynaryjnym, Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji, firmach Herbapol-Lublin i Cefarm-Lublin
 • odbycia części studiów za granicą w ramach oferty programu Erasmus+

Wydział Biologii i Biotechnologii, jako jedyny w Polsce, oferuje możliwość udziału najlepszych studentów II stopnia (biochemii i mikrobiologii oraz biotechnologii) w trzymiesięcznych praktykach naukowych w USA na University of Idaho ( https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm , zakładka Mobilność), z możliwością kontynuowania tam studiów doktoranckich. Z programu praktyk w USA skorzystało dotychczas ponad 70 studentów, przy czym 14 osób powróciło na studia doktoranckie na University of Idaho. Od 2016 r. praktyki naukowe studentów Wydziału są możliwe również na Mississippi State University.

Więcej informacji: www.biotechnologia.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS