Archeologia

Kierunek
Archeologia
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych dla absolwentów kierunku archeologia. W przypadku identycznych ocen będzie decydowała średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

Dla absolwentów innych kierunków studiów warunkiem przyjęcia będzie uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów pierwszego stopnia archeologii. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali ocen od 2,0 do 5,0.

Opis

Archeologia (drugiego stopnia) jest kierunkiem studiów o profilu ogólnouniwersyteckim, którego głównym celem jest:

 • przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa, samodzielnego prowadzenia badań terenowych i naukowego opracowywania ich wyników;
 • opanowanie przez absolwenta warsztatu merytorycznego, metodologicznego i metodycznego niezbędnego do pracy naukowej
 • zapewnienie poszerzonej wiedzy w zakresie wybranej specjalności

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • wykłady monograficzne i fakultatywne,
 • konwersatoria,
 • seminaria
 • metodologia badań naukowych
 • historia archeologii
 • badania terenowe.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: https://usosweb.umcs.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Archeologia pradziejowa (w strefie Europy środkowej; od epoki kamienia po początki epoki żelaza)
 2. Archeologia historyczna (w strefie Europy środkowej; od wczesnej epoki żelaza po czasy nowożytne).

Podział na specjalności będzie dokonywany (na początku I semestru studiów).

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada gruntowną wiedzę z zakresu archeologii,
 • posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, metodycznej i metodologicznej archeologii,
 • jest w pełni przygotowany do prowadzenia badań terenowych i samodzielnego opracowywania ich wyników, jak również do kierowania zespołem badawczym,

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • firmach archeologicznych lub prowadzić własną działalność
 • placówkach muzealnych i kulturalnych
 • urzędach konserwatorskich i ochrony zabytków
 • instytucje badawcze

Możliwości rozwoju

Instytut Archeologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Studentów Archeologii: http://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-studentow-archeologii,6980.htm 
 • pracach terenowych i projektach naukowych realizowanych przez Instytut
 • pracach terenowych i badawczych prowadzonych przez współpracujące firmy archeologiczne i ośrodki naukowe
 • w wymianie studenckiej w ramach programów Erasmus + i Most

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi: Szczegółowe informacje o Instytucie Archeologii, zamieszczone sa na stronie internetowej www.archeologia.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Karier
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS