Prawno-Administracyjny

Kierunek
Prawno-Administracyjny
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Na studia stacjonarne kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne i prawno-urzędniczy prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS i administracja publiczna prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych Wydziału Prawa i Administracji, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.

Opis

Program kształcenia utworzony dla kierunku prawno-administracyjnegopozwoli studentowi zdobyć wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji w stopniu zaawansowanym.

Program studiów umożliwia studentowi wybór jednego z trzech modułów zajęć:

- służba cywilna,

- administracja skarbowa i gospodarcza,

- administracja w procesach globalizacji.

Wybór danego modułu pozwoli studentowi indywidualnie ukierunkować swe zainteresowania i zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę o wybranym obszarze funkcjonowania administracji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku prawno-administracyjnego będzie posiadał zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej oraz przygotowanie do pracy urzędniczej, a zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Zdobyta podczas studiów wiedza umożliwia absolwentowi samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Ponadto absolwent dysponować będzie podstawami teoretycznymi do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się w tym zakresie znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Efektem kształcenia będzie również nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy oraz organizowania i kierowania zespołami.

Możliwości zatrudnienia

- jednostki administracji publicznej rządowej i samorządowej,

- służba cywilna,

- instytucje niepubliczne zajmujące się stosowaniem prawa,

- służby administracyjne podmiotów gospodarczych,

- instytucje pozarządowe,

- placówkach kulturalne i oświatowe,

- organy partii politycznych,

- przedsiębiorstwa współpracujące z krajami członkowskimi UE i ich organami.

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.prawo.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS