Stypendysta-doktorant w projekcie NCN SONATA poszukiwany!

Nazwa jednostki:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny – Lublin

Nazwa stanowiska:

stypendysta-doktorant w projekcie NCN SONATA pt. „Bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe a zielony wzrost (analiza zależności): w kierunku zrównoważonego systemu rolno-żywnościowego w Europie”

Wymagania:

1.      Status doktoranta z zakresu nauk prawnych kształcącego się w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich

2.      Wiedza z obszaru prawa żywnościowego i praw człowieka

3.      Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

4.      Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole

5.      Doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych oraz udział w konferencjach naukowych

6.      Posiadanie dorobku naukowego (najlepiej z zakresu prawa żywnościowego oraz praw człowieka, a zwłaszcza prawa do odpowiedniej żywności)

Opis zadań:

1.      Współpraca z kierownikiem projektu oraz innymi wykonawcami w zakresie identyfikacji i analizy uwarunkowań prawnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ

2.      Opracowywanie i prezentacja wyników badań

Typ konkursu NCN: SONATA – HS

Termin składania ofert: do 8.10.2021 r.

Forma składania ofert: w formie elektronicznej

Rozstrzygnięcie nastąpi: najpóźniej 22.10.2021 r.

Warunki zatrudnienia: Okres realizacji zadań: maksymalnie 10 miesięcy (umowa stypendialna w wysokości 4200 PLN miesięcznie), począwszy od 2.11.2021.

Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

  • CV (zawierające informacje o dorobku naukowym, doświadczeniach badawczych, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach)
  • Opinia opiekuna naukowego o kandydacie
  • Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”
  • Informacje kontaktowe (w tym e-mail)

Sposób rekrutacji:

Zgłoszenia należy przysyłać na adres:

aleksandra.kowalska@umcs.lublin.pl

Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

    Aktualności

    Data dodania
    16 lipca 2021