Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

W roku akademickim 2018/2019 studenci wszystkich Wydziałów UMCS wnioskują o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych za pośrednictwem platformy USOSweb.

Po wygenerowaniu i zarejestrowaniu wniosku w USOSweb, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z całą dokumentacją złożyć w formie papierowej w dziekanacie. 

zobacz instrukcję generowania wniosku w systemie USOSweb

→ zobacz Harmonogram Rektora UMCS i ZUSS UMCS w sprawie czynności w postępowaniu o przyznanie swiadczeń o charakterze socjalnym w systemie USOSweb  

Kto może otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (m.in. zespołu orzekającego lub lekarza orzecznika ZUS, a także orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich oraz stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Jaka jest wysokość stypendium specjalnego?

Wysokość przyznawanego stypendium zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności:

 1. Lekki stopień niepełnosprawności - oznacza:

  •  orzeczoną częściową niezdolność do pracy,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

 2. Umiarkowany stopnień niepełnosprawności - oznacza:

  • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

 3. Znaczny stopnień niepełnosprawności - oznacza:

  • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Stawki stypendium specjalnego obowiązujące w roku akademickim 2018/2019
(Załącznik do Komunikatu Rektora i Zarządu Uczelnianego Samorządu Studenckiego UMCS)

Jak otrzymać stypendium specjalne?

 

 1. Wniosek należy wygenerować i zarejestrować w USOSweb w terminie określonym w harmonogramie
 2. Wygenerowany, zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć we właściwym dziekanacie w terminie określonym w harmonogramie. 
 3. Do wniosku należy dołączyć kopie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a oryginał okazać do wglądu pracownikowi przyjmującemu dokumenty.