Stypendium Rektora dla studentów

W roku akademickim 2021/2022 wszyscy studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich UMCS wnioskują o stypendium Rektora za pośrednictwem platformy USOSweb. Dokumenty będące potwierdzeniem wymienionych we wniosku osiągnięć przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej jako pliki PDF, JPG lub PNG. Nie będzie przyjmowana dokumentacja w formie papierowej!

Wnioski są generowane za pośrednictwem platformy USOSweb w terminie od 4 do 13 października DO GODZINY 15:00. Uwaga! Wygenerowanie wniosku o stypendium rektora po 13 października po godzinie 15:00 nie będzie możliwe. 

Przed rozpoczęciem generowania wniosku zapoznaj się z:

Jaka jest wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów?

➡ Stawki stypendialne oraz przedziały dochodowe obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 - do końca lutego 2021 r.

➡ Stawki stypendialne oraz przedziały dochodowe obowiązujące od marca w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

O czym należy pamiętać podczas wypełniania wniosku?

➡ Właściwie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium Rektora zawiera określenie kodu, kategorii, zasięgu i rodzaju osiągnięcia zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do Regulaminu.

➡ Zaświadczenia potwierdzające zdobyte osiągnięcia w postaci załączników do wniosku należy zamieścić w systemie jako pliki w formacie pdf, png lub jpg.

➡ Student zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów poświadczających osiągnięcia w języku polskim lub angielskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innych językach, student dołącza do wniosku tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego lub pracownika uczelni poświadczone podpisem i określeniem stanowiska służbowego.

Komu przysługuje stypendium rektora?

➡ Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

➡ Stypendium mogą ubiegać się studenci:  II i III roku studiów pierwszego stopnia, I i II roku studiów drugiego stopnia,  II, III, IV  i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz II, III i IV roku studiów inżynierskich.

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich
ul Czwartaków 13 pok. 6
tel. 81-533-27-42
e-mail: stypendia@umcs.pl

Zobacz załączniki i wzory dokumentów.