Stypendium dla najlepszych doktorantów

Najważniejsze zasady przyznawania stypednium dla najlepszych doktorantów

 1. Do pobierania stypendium uprawnionych jest od 5 do 20% najlepszych doktorantów. Procent ten jest corocznie określany przez UKSD.
 2. Doktorant może otrzymywać łącznie ze stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich (w 2016 r. wynosi 2.450,00 zł).
 3. Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa doktoranta do otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przyznawanych na podst. art. 200 i 200a Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: Ustawa), stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 4. Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przez okres studiów doktoranckich. W przypadku ukończenia jednych studiów doktoranckich i kontynuowania nauki na kolejnych studiach doktoranckich, świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów nie przysługje.
 5. Szczegółowe zasady przyznawania punktacji doktorantom składającym wniosek na danym Wydziale ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (informacje na ten temat można uzyskać w dziekanacie, u kierowników studiów doktoranckich i w wydziałowym samorządzie doktorantów).

Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich

 1. Może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym (oceny łączne bardzo dobre - 5 - lub, w przypadku, gdy nie przyznano żadnej oceny bardzo dobrej - 5, oceny dobre plus - 4,5 lub oceny dobre - 4).
 2. Kryteria uwzględniają:
  • wyniki rozmowy kwalifikacyjnej bądź przeprowadzonego egzaminu wstępnego;
  • średnią studiów drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich;
  • aktywność naukową kandydata.
 3. Ustala się następującą wagę poszczególnych kryteriów, o których mowa w ust. 5:
  • średnia ocen – 50% oceny końcowej;
  • wynik rozmowy/egzaminu – 25% oceny końcowej;
  • aktywność naukowa – 25% oceny końcowej.

Stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim roku i kolejnych latach studiów

 1. Może być przyznane doktorantowi, który terminowo zaliczył wszystkie przedmioty oraz:
  • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;
  • wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
 2. Kryteria uwzględniają specyfikę poszczególnych kierunków studiów doktoranckich oraz:
  • liczbę i charakter publikacji;
  • udział w konferencjach naukowych i inne formy upowszechniania wyników badań naukowych;
  • opinię opiekuna naukowego (promotora) o postępach w badaniach naukowych i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;
  • działalność w kołach i organizacjach naukowych;
  • ocenę prowadzonych przez doktoranta zajęć dydaktycznych;
  • działalność na rzecz UMCS oraz organizacji doktoranckich.

  Maksymalna liczba punktów przyznawanych doktorantom lat 2-4 za poszczególne kryteria oceniane przez Komisję Stypendialną w ramach złożonego wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 20../20.. (dokument .doc)

Jaka jest wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów?

Sprawdź aktualne stawki stypendialne 

Jak otrzymać stypendium?

Kompletny wniosek należy dostarczyć w terminie od do 20 października b.r. do dziekanatu. Po tym terminie wnioski podlegają rozpatrzeniu na zasadach ogólnych, z tym, że wypłata stypendium może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Pobierz wzór wniosku dla doktorantów I roku studiów
Pobierz instrukcję wypełniania wniosku dla doktorantów I roku studiów

Pobierz wzór wniosku dla doktorantów II-IV roku studiów
Pobierz instrukcję wypełniania wniosku dla doktorantów II-IV roku studiów

Pobierz uzupełnienie wniosku dla doktorantów II-IV roku studiów

Odwołanie od decyzji UKSD

Doktorant niezgadzający się z decyzją Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów, może złożyć do UKSD – w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ostateczna decyzja podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez doktoranta zaskarżona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich
ul Czwartaków 13 pok. 6
tel. 81-533-27-42
e-mail: stypendia@poczta.umcs.lublin.pl