Stypendium doktorskie (dla pracowników UMCS)

  1. Stypendium doktorskie może być przyznane pracownikom Uniwersytetu, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy i zostali oni ujęci w limicie stypendialnym wydziału lub innej jednostki organizacyjnej na dany rok budżetowy.
  2. Stypendium doktorskie może zostać przyznane tylko jeden raz na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
  3. O stypendium doktorskie może ubiegać się osoba, która ma otwarty przewód doktorski, nie później niż przed końcem piątego roku zatrudnienia na etacie asystenta.
  4. Osoba pobierająca stypendium doktorskie, składa co 6 miesięcy upoważnionemu właściwemu prorektorowi, za pośrednictwem dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej, informację o postępach w pracy naukowej, zaopiniowaną przez promotora.