Stypendia

Doktorant, jeśli zdecyduje ubiegać się o stypendia, zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów w wyznaczonych terminach. Dokumenty niekompletne bądź składane po terminie nie będą przyjmowane.

Doktorant ponosi odpowiedzialność za dysponowanie aktualnymi i prawdziwymi informacjami odnośnie do warunków ubiegania się o stypendia.

Wnioski o stypendia doktoranckie i projakościowe będą przyjmowane do dnia 02.10.2023.
Dokumenty proszę składać osobiście w Sekretariacie Instytutu lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Instytut Pedagogiki UMCS ul. Głęboka 43, Lublin.

 Pedagogika

Uczestnicy  studiów  doktoranckich  przebywających na  przedłużeniu studiów doktoranckich – 1 stypendium