Studia podyplomowe

"Europejski Certyfikat Bankowca EFCB"
 
Sekretariat Systemu Standardów ZBP - po konsultacji z p. Włodzimierzem Grudzińskim, Przewodniczącym Komitetu ds. Standardów przy ZBP, oraz p. Małgorzatą Gromiec, Sekretarzem Komitetu ECB EFCB, pozytywnie ocenił możliwość uruchomienia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 2-semestralnych studiów podyplomowych zatytułowanych "Europejski Certyfikat Bankowca EFCB", zakończonych dla uczestników egzaminem ECB EFCB. W dniu 16 października 2014 r. Rada Wydziału Ekonomicznego pozytywnie zaopiniowała wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych, których program został dostosowany do międzynarodowych celów egzaminacyjnych ECB EFCB. W dniu 25 listopada 2014 r. JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Michałowski podpisał zarządzenie o utworzeniu studiów podyplomowych "Europejski Certyfikat Bankowca EFCB".
 
1. Program studiów został podzielony na cztery moduły:  
 • Moduł 1. Otoczenie ekonomiczne i monetarne (40 godz.):
  Ekonomiczna i finansowa struktura systemu finansowego
  Polityka monetarna na obszarze europejskim
  Polityka monetarna na obszarze Polski
 • Moduł 2. Relacja produkt-klient w działalności bankowej (64 godz.):
  Klient w strategii ogólnej banku
  Produkty i usługi bankowe
  Produkty i procedury kredytowe
  Dystrybucja i konkurencja produktów i usług bankowych
 • Moduł 3. Zarządzanie bankiem a efektywność działalności bankowej (52 godz.): 
  Elementy rachunkowości i sprawozdawczość bankowa
  Zarządzanie bankiem
  Ocena efektywności banku
 • Moduł 4. Aspekty behawioralne funkcjonowania banków (48 godz.):
  Marketing bankowy
  Zarządzanie organizacją bankową
  Etyka w działalności bankowej
2. Kadra dydaktyczna to nauczyciele akademiccy UMCS oraz eksperci-praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie swoich specjalizacji. 
 
3. Koszt 2-semestralnych studiów podyplomowych wynosi łącznie 3.990 PLN. Zawiera m.in. opłatę wpisową (150 PLN) oraz koszt egzaminu ECB EFCB (w tym prawo do udziału w jednym nieodpłatnym egzaminie poprawkowym w ciągu roku od daty poprzedniego egzaminu).
 
4. Warunki przyjęcia na studia podyplomowe
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 PLN. Wpłata czesnego za pierwszy semestr (1.920 PLN) powinna zostać dokonana najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany
 • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych (w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego)
 • dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (bez potwierdzenia urzędowego, oryginał do wglądu)
 • pokwitowanie dokonania opłaty wpisowej, ze wskazaniem na blankiecie przelewu kierunku studiów podyplomowych
Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres: CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1003, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel. +48 81 537 58 45 (e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl). W roku akad. 2017/2018 realizacja studiów podyplomowych została zawieszona.
 
W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.