Kierunek Podyplomowe Studia Administracji

Stopień studiów studia podyplomowe
Forma studiów studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia ogólnouniwersytecki
Jednostka prowadząca Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach
Obszar kształcenia Nauki społeczne

 Opis studiów: Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły studia z zakresu administracji, politologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości.

Oferta przeznaczona jest również dla pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej) oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów stanu cywilnego, którym ta forma kształcenia daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania kwalifikacji wymaganych prawem obowiązującym. Studia adresowane są także do pracowników administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania administracji współczesnej.

 Czas trwania:

Studia dwusemestralne, realizowane w trybie niestacjonarnym.

 • Zajęcia odbywają w soboty i niedziele, w odstępach dwu lub trzytygodniowych, Budynek Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach, ul. 4 Pułku Piechoty WP 18, 24-100 Puławy.

  Kierownik studiów:

dr Kamil Sikora

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Wydział Prawa i Administracji, Pok. 703
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Tel. 81-537-58-18 w godzinach konsultacji

  Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Administracji jest:

• Kształcenie nowoczesnej kadry pracowników administracji różnych szczebli centralnych, terenowych i samorządowych w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed podmiotami z sektora administracji publicznej.
• Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej niezbędnej i potrzebnej w codziennej pracy i działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej.
• Umożliwienie słuchaczom zdobycia zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i rozbudowanych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych z funkcjonowaniem w ramach struktur administracji publicznej.
• Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby mające dopiero zamiar podjąć pracę w administracji publicznej.
Program studiów: Program obejmuje 215 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których realizowane są następujące przedmioty:

Semestr I

 • Instytucje prawa administracyjnego
 • Ustrój administracji publicznej RP
 • Elementy postępowania administracyjnego
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Status pracowników administracji publicznej
 • Prawo cywilne w funkcjonowaniu administracji publicznej
 • Samorząd terytorialny w RP
 • Egzekucja administracyjma

Semestr II

 • Finanse publiczne, audyt i kontrola zarządcza
 • Legislacja administracyjna
 • Kontrola i nadzór w administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych
 • IT w administracji publicznej
 • Administracyjnoprawy status jednostki w państwie
 • Formy działania administracji publicznej
 • Stosowanie procedur zamówień publicznych w działaniu administracji publicznej

 

 Sylwetka absolwenta:

Absolwent Podyplomowych Studiów Administracji będzie posiadał poszerzoną wiedzę o możliwościach prawnych działania administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym, funkcjonowania struktur administracji rządowej oraz możliwościach współdziałania z samorządem terytorialnym w celu realizacji różnorodnych zadań z zakresu administracji publicznej.

 Podyplomowe Studia Administracji to:

 • Doskonałe możliwości zdobycia, uzupełnienia oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy w strukturach administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.
 • Kadra doświadczonych wykładowców gwarantująca studia na wysokim poziomie merytorycznym.
 • Materiały dydaktyczne w postaci pisemnej oraz slajdów przygotowanych w PowerPoint.
 • Miła oraz życzliwa atmosfera.

 

   Ukończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest:
- uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów, oraz
- uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu dyplomowego.

 W programie nie przewidziano seminarium dyplomowego!!!!