Student wielu kierunków

Procedura postępowania w sytuacji, gdy użytkownik EL studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów

(§13 Regulaminu)

  1. Użytkownik EL studiujący na więcej niż jednym programie studiów ma prawo tylko do jednego egzemplarza EL wydawanego na głównym programie studiów.
  2. W sytuacji zakończenia studiów na głównym programie studiów (w świetle przepisów rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów) użytkownik EL jest w zobowiązany do złożenia pisemnego zaświadczenia (będącego Załącznikiem nr 10 do regulaminu EL) o kontynuacji studiów na programie dodatkowym.
  3. Pracownik administracji wydziałowej obsługujący główny program studiów użytkownika EL jest zobowiązany do odnotowania faktu kontynuowania studiów na programie dodatkowym przez użytkownika EL oraz niezwłoczną zmianę kodu oraz nazwy wydziału, programu i specjalności
    w USOS, zgodnie z treścią zaświadczenia będącego Załącznikiem nr 11 do regulaminu EL.
  4. Pisemne zaświadczenie, stanowiące Załącznik nr 11 do regulaminu EL jest dla pracownika administracji wydziałowej obsługującego dotychczasowy główny program studiów dokumentem potwierdzającym rozliczenie się użytkownika EL z blankietu EL.
  5. W rozumieniu USOS program dodatkowy użytkownika EL staje się jego programem głównym.
  6. Użytkownik EL kontynuujący studia na programie dodatkowym i korzystający z blankietu EL wydanego na programie głównym jest zwolniony z opłat za blankiet EL w procesie rekrutacji na dodatkowy program studiów.

Załączniki