Studencki Obóz Naukowy SKNG na Roztoczu

W dniach 10-14 lipca br. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. A. Malickiego brali udział w Obozie Naukowym zorganizowanym na Roztoczu. Studenci pod opieką naukową dr Katarzyny Mięsiak-Wójcik oraz dr Sylwestra Wereskiego z Zakładu Hydrologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS przeprowadzili kartowanie hydrogeologiczne i topoklimatyczne Roztoczańskiego PN i jego okolic.

Obóz został zorganizowany przy ścisłej współpracy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Susza, którą został dotknięty Park i jego okolice, stanowi ważny problem dla środowiska przyrodniczego oraz ma niekorzystny wpływ na aspekty społeczno-gospodarcze regionu.

W pierwszej części obozu odbyło się szkolenie teoretyczne dotyczące technik wykonywania badań oraz metod opracowania danych. Następnie członkowie SKNG po przydzieleniu do mniejszych zespołów rozpoczęli prace terenowe. Głównym obszarem badań była zlewnia Świerszcza – najbardziej reprezentatywna pod względem hydrologicznym część Parku. Studenci wykorzystując specjalistyczny sprzęt (m.in. przepływomierz elektromagnetyczny) wykonali kilkadziesiąt pomiarów przepływu, przeprowadzili rejestrację wydajności źródeł oraz dokonali oceny ciągłości rzeki i jej dopływów. Dodatkowo określono właściwości fizyczno-chemiczne wód m. in. ich temperaturę oraz przewodność. Część obozu poświęcona zagadnieniom topoklimatu Roztoczańskiego PN polegała natomiast na pomiarze, przy pomocy czujników typu kestrel, podstawowych elementów meteorologicznych (temperatura powietrza, wilgotność względna oraz prędkość wiatru) w wybranych sektorach Parku.

Po zebraniu wyników, członkowie SKNG rozpoczęli opracowywanie danych. Wstępne wyniki potwierdzają, że ogromnym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego Roztocza jest obecnie panująca susza. Wysychające zbiorniki wodne, koryta cieków czy przesuszone wierzchnie warstwy torfowisk, nie tylko stanowią zagrożenie dla ekosystemów wodnych, ale ich zanikanie hamuje rozwój turystyki - jednej z głównych gałęzi gospodarki tego regionu. Potwierdzone zostało również zróżnicowanie topoklimatyczne sąsiedztwa miasta Zwierzyniec.

Podczas obozu naukowego studenci należący do SKNG w praktyczny sposób zdobyli wiedzę z zakresu hydroklimatologii, a nabyte przez nich doświadczenie z pewnością zostanie wykorzystane podczas rozwiązywania istotnych problemów środowiska przyrodniczego wynikających z jego postępującej zmienności.

Sara Torój (SKNG)

Pomiar przepływu na rzece Świerszcz

Pomiar przepływu na rzece Świerszcz

Dokumentacja pomiarów

Pomiar przepływu na rzece Krupiec

    Aktualności

    Data dodania
    2 października 2019