Struktura Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS do 30.09.2019:

  • Zakład Białorutenistyki i Bułgarystyki
  • Zakład Filologii Ukraińskiej
  • Zakład Języka Rosyjskiego
  • Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
  • Pracownia Glottodydaktyki
    Autor
    Urszula Kurzątkowska