Stratygraficzna korelacja lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski (lipiec 2018)

XX polsko-ukraińskie seminarium terenowego w ramach cyklu

"Stratygraficzna korelacja lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski"

Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej

2-5 lipca 2018 r.; Mielnik

 

 

 


GALERIA FOTOGRAFICZNA 


SPRAWOZDANIE

a)      opis merytoryczny:

Była to XX jubileuszowa edycja seminarium realizowanego w ramach cyku polsko-ukraińskich konferencji naukowych realizowana w „stratotypowym” dla stratygrafii plejstocenu Polski obszarze.

Uczestnikami konferencji byli zarówno polscy (22 osoby), jak też ukraińscy (5) specjaliści z zakresu geologii i paleogeografii czwartorzędu. Z Polski uczestnikami byli naukowcy z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (1), Uniwersytetu Adama Mickiewicza (1), Uniwersytetu Gdańskiego (2), Uniwersytetu Łódzkiego (2), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (6), Uniwersytetu Warszawskiego (4), Uniwersytetu Wrocławskiego (2), Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej (1), Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (1).  Stronę ukraińską reprezentowali specjaliści z Instytutu Nauk Geologicznych Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie (2 osoby), Narodowego Uniwersytetu im. I.Franko we Lwowie (2) i Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem (1). W seminarium udział wzięło także czworo studentów doktoranów (UMCS – 2; UW – 1, UWr – 1).

Podczas sesji plenarnej przedstawione stan badań nad głównymi globalnymi problemami badawczymi czwartorzędu, realizowanymi przez międzynarodowe zespoły badawcze na przykładzie polskiej, jak też ukraińskiej i białoruskiej części Podlasia. Ich dopełnieniem były referaty wygłoszone przez uczestników seminarium nawiązujące treścią do tematu przewodniego konferencji tj. paleogeografii czwartorzędu, ze szczególnym uwzględnieniem plejstocenu oraz korelacji z aktualnymi schematami stratygraficznymi w krajach ościennych.

W trakcie dwóch jednodniowych sesji terenowych organizatorzy zaprezentowali wyniki szczegółowych badań z ostatnich lat realizowane głównie w ramach dwóch grantów badawczych MNiSW i NCN:

  • „Klimatyczne cykle środkowego plejstocenu w zapisie sukcesji osadowej w rejonu Łukowa” (Polska E) (kierownik – Sławomir Terpiłowski);
  • „Rekonstrukcje środowiskowe i klimatyczne oparte na multidyscyplinarnych badaniach długich sekwencji pyłkowych z dolnego i środkowego plejstocenu Polski (kierownik – Renata Stachowicz-Rybka).

Bezpośrednio w terenie przedstawiono wyniki badań dotyczących sekwencji osadów od okresu MIS 15, dokumentujące główne ogniwa kompleksu południowo-środkowo- i północnopolskiego: osady jeziorne z interglacjału ferdynandowskiego, osady glacjalne ze zlodowacenia san 2, osady rzeczne z interglacjału mazowieckiego, osady glacjalne ze zlodowacenia odra, poziom pedogeniczny z interglacjału lubelskiego, poziom kriogeniczny i osady glacigeniczne ze zlodowacenia warta oraz osady jeziorne z interglacjału eemskiego i zlodowacenia wisła.

Kolejne XXI polsko-ukraińskie spotkanie zaplanowane jest na wrzesień 2019 roku w Jarosławiu (woj. podkarpackie). Opiekę merytoryczną i organizacyjną powierzono prof. dr hab. M. Łanczont i prof. dr hab. J. Nawrockiemu (UMCS Lublin). 

b)      wykazanie związków z prowadzoną działalnością badawczą lub z nauką:

Przedstawione przez zespół organizatorów na konferencji najnowsze wyniki badań były uzyskane w ramach dwóch wyżej wymienionych interdyscyplinarnych projektów badawczych. Ze względu na ich specyfikę wyniki dotyczyły globalnych problemów badań paleośrodowisk plejstocenu, ze szczególnym uwzględnieniem zlodowaceń środkowopolskich. Oprócz wyników końcowych i ich interpretacji paleośrodowiskowych organizatorzy zapoznali uczestników z szczegółową metodyką badawczą bazującą na kilkunastu różnych metodach, w dużej mierze laboratoryjnych o wysokiej rozdzielczości.

Przedstawienie informacji o formach i zasięgu upowszechniania wyników zadania:

a)       liczba uczestników: ogółem: 27, w tym zagranicznych: 5

b)      forma upowszechniania wyników konferencji: na seminarium zostały przygotowane materiały konferencyjne, zawierające streszczenia wystąpień z sesji plenarnej (5), zgłoszonych zaproponowanych przez uczestników (11) oraz opisy sesji dwóch sesji terenowych (okolice Łukowa – 4; Mielnik – 4). Plik cyfrowy monografii konferencyjnej oraz szersze sprawozdanie merytoryczne są dostępne dla zainteresowanych na stronie internetowej konferencji.