Strategia rozwoju dyscypliny

STRATEGIA
ROZWOJU DYSCYPLINY PEDAGOGIKA
W UNIWERSYTECIE
MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W LATACH 2019-2025

Wizja i misja Instytutu Pedagogiki rozwijającego dyscyplinę pedagogika jest ściśle związana i bezpośrednio wynika z wizji i misji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Strategia 2019-2025).

WIZJA INSTYTUTU PEDAGOGIKI

Instytut Pedagogiki umocni swoją pozycję w gronie najlepszych ośrodków rozwijających dyscyplinę naukową pedagogika. Dyscyplina ta będzie reprezentować najwyższą rangę naukową, w jej ramach będą prowadzone  wysokiej jakości badania naukowe, uznane w kraju i za granicą. Instytut Pedagogiki UMCS zwiększy udział badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych, a poprzez działania komercjalizujące wiedzę, także swoje znaczenie w środowisku społeczno-gospodarczym.

MISJA INSTYTUTU PEDAGOGIKI

Pedagogika może i powinna być dyscypliną o priorytetowym znaczeniu dla społeczeństwa przyszłości. Stanie się tak, gdy badania prowadzone w jej ramach będą charakteryzowały się wysokim poziomem naukowym, a ich wyniki staną się znane i uznane nie tylko w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym, ale także w szerszych kręgach społecznych, co jest warunkiem ich implementacji dla praktyki edukacyjnej.

Dlatego celem Instytutu Pedagogiki jest systematyczny i dynamiczny rozwój dyscypliny pedagogika. Zintensyfikowanie aktywności badawczej pracowników Instytutu i ich większa rozpoznawalność na arenie krajowej i międzynarodowej, przyczyni się do wzrostu pozycji tej dyscypliny nie tylko w rankingu nauk,  ale również w życiu społecznym. Badania naukowe prowadzone w Instytucie Pedagogiki będą rozpowszechniały najnowszą wiedzę poprzez publikacje zamieszczane w najbardziej uznanych czasopismach naukowych, wiodących polskich i zagranicznych wydawnictwach, a efekty badań będą wdrażane do praktyki oświatowej i edukacyjnej.

STRATEGIA ROZWOJU DYSCYPLINY PEDAGOGIKA

Potencjał dyscypliny pedagogika rozwijanej w Instytucie opiera się na systematycznym i konsekwentnym umacnianiu znaczącej pozycji w rankingach najlepszych ośrodków kształcących pedagogów i przygotowujących do pracy w ośrodkach edukacyjnych, opiekuńczo-pomocowych i rehabilitacyjnych. Potencjał ten zawiera się w różnorodności prowadzonych badań pedagogicznych i społecznych, sukcesywnie wzrastającej liczbie publikacji w prestiżowych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, zwiększającej się aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych, skuteczności w nabywaniu nowoczesnych metod badawczych umożliwiających realizację wysokiej jakości badań, tworzeniu laboratoriów i centrów pedagogicznych w tym interdyscyplinarnych na potrzeby rozwoju wiedzy i praktyki edukacyjnej, zintensyfikowanej współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także z otoczeniem zewnętrznym, opieki naukowej nad działalnością eksperymentalną i innowacyjną prowadzoną przez placówki edukacyjne i oświatowe regionu oraz kraju, dyspozycji do realizacji badań, ekspertyz i opinii na zlecenie organów zewnętrznych.

Projektowane cele strategiczne i operacyjne odzwierciedlają dążenia do umocnienia, a w niektórych elementach, znaczącej poprawy/znaczącego zdynamizowania ścieżek rozwojowych dyscypliny pedagogika. Przewidywany efekt konkretyzuje się nie tylko w uzyskanej kategorii A dla dyscypliny, ale również w usprawnieniu aktywności badawczej pracowników, realizowanej zgodnie z najwyższymi standardami naukowymi, zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym.

Główny cel strategiczny rozwoju dyscypliny pedagogika wyraża się w zdecydowanej poprawie i systematycznym umacnianiu jej pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej, poprzez prowadzenie wysokiej jakości badań i ich umiędzynarodowianie, a także sukcesywne rozpowszechnianie oddziaływań na otoczenie społeczne.

Szczegółowe cele strategiczne:

  1. Poprawa jakości badań naukowych oraz zarządzania w zakresie ich planowania i realizowania.
  2. Umiędzynarodowienie badań i kadry badawczo-dydaktycznej. 
  3. Zwiększenie przychodów z działalności naukowej.
  4. Usprawnienie popularyzowania wyników badań i prowadzonej działalności badawczej.
  5. Komercjalizacja wyników badań naukowych.

Usprawnienie przepływu informacji i promocja dyscypliny.