Stopnie zawodowe

Podstawą Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej są Standardy Kwalifikacyjne, czyli opis wymagań dotyczący wiedzy, umiejętności i pożądanych postaw pracowników banków, bez względu na wielkość, profil działalności, czy zasięg działania banku. System Standardów dzieli te wymagania na poziomy, które odpowiadają stopniom zawodowym:

Certyfikaty ZBP wręczane są przez Prezesa ZBP i Przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej podczas specjalnie organizowanej uroczystości z udziałem przedstawicieli kierownictw banków i szkół bankowych.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - na mocy umowy ze Związkiem Banków Polskich - jest uprawniony do organizowania egzaminów uprawniających do ubiegania się o stopnie zawodowe Dyplomowanego Pracownika Bankowego oraz Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych. Posiada również prawo do organizowania egzaminu Europejski Certyfikat Bankowca (ECB EFCB).  

Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych

Wymogiem uzyskania stopnia zawodowego Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych jest:

 • zdanie egzaminu (pisemnego i ustnego) organizowanego w Systemie Standardów: 
  egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru) - uzyskanie 30 pkt (60% poprawnych odpowiedzi na 50 pytań)  daje prawo przystąpienia do części ustnej
  egzamin ustny - wymagana poprawna odpowiedź na co najmniej dwa z trzech wylosowanych pytań
 • co najmniej 6-miesięczny staż pracy w banku lub instytucji pośrednictwa finansowego - potwierdzony przez Pracodawcę będącego Uczestnikiem Systemu
 • pozytywna ocena Pracodawcy dot. umiejętności i postaw pracownika
 • złożenie przez Pracodawcę wniosku do ZBP o przyznanie swojemu pracownikowi stopnia zawodowego potwierdzonego Certyfikatem ZBP 

Dyplomowany Pracownik Bankowy

Wymogiem uzyskania stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego jest:

 • zdanie egzaminu (pisemnego i ustnego) na poziomie "Studium Bankowości" lub pisemnego egzaminu Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB
 • co najmniej 2-letni staż pracy w banku lub w instytucji finansowej współpracującej z bankiem - potwierdzony przez Pracodawcę będącego Uczestnikiem Systemu
 • złożenie przez Pracodawcę wniosku do ZBP o przyznanie swojemu pracownikowi stopnia zawodowego potwierdzonego Certyfikatem ZBP 

Lista pracowników sektora finansowego, którzy otrzymali stopnie zawodowe w dniu: 25.11.2013 roku, 30.06.2014 roku.