Staże - Zintegrowany UMCS

Studenci II-go roku stacjonarnych studiów II-go stopnia na kierunku Prawno-menadżerskim mogą wziąć udział w stażach realizowanych w ramach projektu „ZINTEGROWANY UMCS” (zadanie 6 Program stażowy dla studentów Wydziału Prawa i Administracji, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych).

Liczba miejsc jest ograniczona. W stażach może wziąć udział maksymalnie 35 osób.

Każdy uczestnik może wziąć udział w stażu tylko jeden raz.

Uczestnik może wskazać instytucję, w której chce odbywać staż. 

Staż trwa 120 godzin (20 godzin x 6 tygodni).

Staże mogą być realizowane od 01 marca do 31 maja 2019 r.

Uczestnik Projektu otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 2 220,00 zł (brutto).

Udział w stażu jest bezpłatny, jednak uczestnik musi samodzielnie wykupić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Aby wziąć udział w stażu, należy złożyć:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy;
- zaświadczenie z dziekanatu, potwierdzające, że w roku akademickim 2018/19 kandydat jest studentem II-go roku stacjonarnych studiów II-go stopnia na kierunku Prawno-menadżerskim oraz średnią z I-go roku II-go stopnia studiów.

Dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 26 lutego 2019 r. 

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Projektu, które mieści się w Domu Studenckim Ikar (20-045 Lublin, ul. Czwartaków 15, pokój 11).

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składają się:
- średnia z I-go roku studiów (50%);
- ocena aktywności w ramach struktur wydziałowych, uniwersyteckich i pozauczelnianych (20%);
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej (30%).