PRZED STAŻEM

Min. 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem stażu należy dostarczyć do biura projektu:

- wypełnione oświadczenie do celów ubezpieczeniowych;

- wypełnione oświadczenie do celów podatkowych;

- zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta;

- potwierdzenie posiadania ubezpieczenia NNW (zaświadczenie z Dziekanatu lub potwierdzenie opłacenia składki).

Po złożeniu wymaganych dokumentów Uczestnicy otrzymują skierowanie na badania lekarskie oraz umowę w sprawie organizacji stażu (3 egzemplarze).

Min. 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia stażu należy dostarczyć do biura projektu:

- umowę podpisaną przez Pracodawcę oraz stażystę;

- program stażu (wzór);

- orzeczenie lekarskie wydane na podstawie otrzymanego skierowania.

PO STAŻU

W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu należy dostarczyć do biura projektu:

- dzienniczek stażu wraz z listą obecności (wzór);

- zaświadczenie o zrealizowaniu stażu wydane przez Instytucję Współpracującą (wzór);

- zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta lub o ukończeniu studiów;

- wniosek o wypłatę stypendium stażowego (wzór).

W terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu należy dostarczyć do biura projektu:

- opinię o zrealizowanym stażu (wzór);