Statut

My, Absolwenci Wydziału Politologii, dostrzegając potrzebę dalszej współpracy i rozwoju, postanawiamy powołać do życia Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Politologii UMCS.

Rozdział I Postanowienia ogólne

Artykuł 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Politologii UMCS. W dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

Artykuł 2
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, związanych dla realizacji i propagowania integracji wśród absolwentów Wydziału Politologii UMCS, upowszechniania idei nauk politologicznych, przyczyniania się do dalszego rozwoju członków Stowarzyszenia.

Artykuł 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Wydział Politologii UMCS. Teren działalności Stowarzyszenia obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 1989 r., nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

Artykuł 5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Artykuł 6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Artykuł 7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Artykuł 8
Celami Stowarzyszenia są: integracja Absolwentów Wydziału Politologii UMCS, pogłębianie wiedzy członków Stowarzyszenia o problematyce politologicznej, wzajemna pomoc w sytuacjach życiowych i zawodowych członków Stowarzyszenia, upowszechnianie szeroko rozumianej kultury politycznej wśród społeczeństwa, działalność na rzecz promocji Wydziału Politologii UMCS, przekazywanie wiedzy związanej z rozwojem zawodowym członków Stowarzyszenia, upowszechnianie informacji o Unii Europejskiej, prowadzenie doradztwa i pośrednictwa personalnego oraz zawodowego, wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków Stowarzyszenia.

Artykuł 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: inicjowanie i organizowanie zebrań Stowarzyszenia, organizowanie spotkań integracyjnych w celu wymiany spostrzeżeń i doświadczeń życiowych, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu, wzajemną pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy politycznej oraz stosowaniu jej w praktyce, organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń mających na celu rozwój zawodowy, intelektualny i kulturalnydziałalność popularyzatorska, wydawnicza, edukacyjna.

Artykuł 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III Członkowie - prawa i obowiązki

Artykuł 11
Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, honorowych.

Artykuł 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać Absolwent Wydziału Politologii UMCS, który: posiada pełną zdolność do czynności prawnychnie jest pozbawiony praw publicznychzadeklarował wolę przystąpienia do Stowarzyszenia, złożył deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, został przyjęty przez Zarząd w poczet członków.

Artykuł 13
W przypadku, gdy Zarząd odmówił przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia, przysługuje mu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

Artykuł 14
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może każda osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Artykuł 15
Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

Artykuł 16
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: czynnego udziału w spotkaniach Stowarzyszenia, informacji na temat działalności Stowarzyszenia, czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Artykuł 17
Na członkach zwyczajnych Stowarzyszenia spoczywa obowiązek: przestrzegania Statutu, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia, dbania o dobre imię Stowarzyszenia, czynnego i stałego udziału w pracach Stowarzyszenia, popularyzacji i promocji Stowarzyszenia, regularnego płacenia składek.

Artykuł 18

Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

Artykuł 19
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Artykuł 20
Członkostwo wygasa na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, rażącego sprzeniewierzenia się dobremu imieniu Stowarzyszenia, skreślenia z listy członków przez Prezesa na wniosek Zarządu w przypadku popełnienia czynu poważnie naruszającego przepisy Statutu i działania na szkodę Stowarzyszenia oraz niedopełniania obowiązków członka, śmierci członka.

Artykuł 21
Od decyzji Prezesa w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji przez Prezesa. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru oraz ich kompetencje

Artykuł 22
Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna,

Artykuł 23
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia: z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, z głosem doradczym - członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

Artykuł 24
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Artykuł 25
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w celu przedłożenia sprawozdania i uzyskania absolutorium. Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w każdej ważnej sprawie, jeżeli uzna to za stosowne. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek: Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od złożenia pisemnego wniosku.

Artykuł 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: wysłuchanie i ocena sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia, udzielenie lub nie absolutorium władzom Stowarzyszenia, wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, wybór władz Stowarzyszenia, przyjmowanie kierunków działania Stowarzyszenia, wybór członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu, uchwalanie zmian Statutu, uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w każdej ważnej sprawie wniesionej pod obrady.

Artykuł 27
Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia.

Artykuł 28
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia. W przypadku, gdy podczas głosowania Walnego Zgromadzenia nie zbierze się wymagane kworum, po upływie pół godziny przeprowadza się drugą turę głosowania, podczas której uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu

Artykuł 29
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Artykuł 30
Zarząd składa się z: Prezesa, Dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika.

Artykuł 31
Zarząd jest wybierany bezwzględną większością głosów przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Art. 28 stosuje się odpowiednio

Artykuł 32
Zarząd lub jego członkowie mogą być odwołani w trakcie kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej lub określonej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia większością 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

Artykuł 33
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub ustąpienia całego Zarządu zwołuje się Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyborów nowego Zarządu.

Artykuł 34
Do zadań Zarządu należy: realizacja przyjętego przez Walne Zgromadzenie planu działania, kierowanie Stowarzyszeniem i wykonywanie bieżących spraw, zwoływanie Walnego Zgromadzenia w celu omówienia bieżących zadań, sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i przedstawienie ich właściwym organom nadzoru, reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz, realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, przyjmowanie i wnioskowanie o skreślanie członków.

Artykuł 35
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

Artykuł 36
Zarząd może powoływać komisje organizacyjne w celu realizacji określonych zadań.

Artykuł 37
Do zadań Prezesa należy: przedstawianie propozycji planu pracy Zarządu, reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz,zwoływanie i przewodniczenie zebraniom oraz Walnemu Zgromadzeniu, kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

Artykuł 38
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

Artykuł 39
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych na okres jednej kadencji przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

Artykuł 40
Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 41
W razie ustąpienia któregoś z członków Komisji lub całej Komisji, zwołuje się Walne Zgromadzenie w celu wyboru Komisji lub uzupełnienia jej składu.

Artykuł 42
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: wydawanie opinii o sprawozdaniu Zarządu za rok działalności, kontrola prac Stowarzyszenia dokonywana na wniosek członków Stowarzyszenia, składanie wniosków o udzieleni absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

Artykuł 43
Uchwały Komisja Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Artykuł 44
Z każdej dokonanej kontroli Komisja składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

Rozdział V Majątek Stowarzyszenia

Artykuł 45
Na majątek Stowarzyszenia składają się: dotacje, darowizny, subwencje, składki członkowskie, inne źródła finansowania zatwierdzone uchwałą Zarządu, a nie sprzeczne z przepisami prawa i Statutem.

Artykuł 46
Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

Artykuł 47
Działalność finansowa jest księgowana przez Skarbnika Stowarzyszenia, który jest obowiązany do przedłożenia sprawozdań finansowych z działalności finansowej raz na 6 miesięcy oraz po zakończeniu kadencji Zarządu.

Artykuł 48
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch upoważnionych przez Prezesa członków Zarządu.

Rozdział VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Artykuł 49
Statut może zostać zmieniony przez Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek członków Stowarzyszenia.

Artykuł 50
Zmiana Statutu jest dokonywana w głosowaniu kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. W przypadku, gdy podczas głosowania Walnego Zgromadzenia nad zmianą Statutu nie zbierze się wymagane kworum, po upływie pół godziny przeprowadza się drugą turę głosowania, podczas której uchwałę dotyczącą zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje się kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 51
W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, w skład której wchodzą co najmniej 3 osoby.

Artykuł 52
Wniosek o likwidację Stowarzyszenia musi zostać złożony, nie później niż 1 miesiąc przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia.

Rozdział VII Przepisy końcowe

Artykuł 53
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Artykuł 54
Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Stowarzyszenia do rejestru.