Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Wynajem powierzchni użytkowej o wielkości 3,47 m² znajdującej się na parterze w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, al. Kraśnicka 2c w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie usług kserograficznych

4/2019

Ogłoszony
08.11.2019
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Oferty należy złożyć do dnia 20.11.2019 r. do  godz. 12:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, (tel. 81 537 53 09) w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS”.

Otwarcie ofert nastąpi 20.11.2019 r. o godz. 12.15, pokój 1211.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone