Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Wynajem powierzchni użytkowej - 44,83 m.kw. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

13/2017

Ogłoszony
01.12.2017
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu powierzchni, zgodnie z poniższymi warunkami:

Oznaczenie nieruchomości

Budynek położony w Lublinie, ul. Radziszewskiego 10, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Urząd Miasta Lublin jako działka nr 1/8

Opis przedmiotu najmu (p.n.)

Powierzchnia użytkowa - 44,83 m.kw. znajdująca się na poziomie -1 (tzw. niski parter) w budynku Wydziału Mat.-Fiz.-Inf. – Fizyka Średnia

Przeznaczenie p.n.

Przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez Najemcę wyłącznie na cele bezpośrednio związane z jego działalnością - z obowiązkowym prowadzeniem barku.

Osoba kontaktowa w zakresie zapoznania się ze stanem technicznym p.n.

Kierownik obiektu - p. inż. Zbigniew Smoliński, nr tel. 81 537 62 69, kom. 519 321 140

Wywoławcza/minimalna wysokość czynszu netto

 1. 15,00 zł za 1 m.kw. powierzchni użytkowej, tj. minimum łącznie 672,45 zł
 2. W okresie wakacyjnym przez dwa miesiące (lipiec, sierpień) Najemca będzie regulował należność w wysokości 25 % czynszu.

Do tak ustalonej opłaty zostanie doliczony należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

Opłaty eksploatacyjne

Najemca będzie ponosił opłaty eksploatacyjne, rozliczane miesięcznie, z tytułu:

 1. zużycia energii elektrycznej według podlicznika założonego na koszt Najemcy,
 2. ogrzewania proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni w stosunku do całej powierzchni obiektu,
 3. wywozu nieczystości stałych według wskaźnika napełnienia,
 4. zużycia wody i odprowadzania ścieków proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni w stosunku do całej powierzchni obiektu,
 5. zużycia ciepłej wody i odprowadzania ścieków według podlicznika założonego na koszt Najemcy,

Do tak ustalonej opłaty zostanie doliczony należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

Czas udostępnienia p.n.

Od dnia 01.01.2018 r.

Forma, termin i miejsce złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia 08.12.2017 r. do godz. 12:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 09), w zaklejonej kopercie zaadresowanej j.w., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu o powierzchni użytkowej o wielkości 44,83 m² znajdującego się na poziomie -1 w budynku Wydziału Mat.-Fiz.-Inf. – Fizyka Średnia, ul. Radziszewskiego 10 w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie barku".

Otwarcie ofert nastąpi 08.12.2017 r. o godz. 12.15 w pokoju 1211.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Wymogi formalne oferty

 1. Zgodnie z załączonym wzorem Formularz ofertowy winien zawierać:
  a) imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i adres firmy
  b) szczegółowy opis planowanej działalności, charakter usług
  c) oferowaną stawkę czynszu netto
  d) oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu i wzorze umowy
 2. informację w zakresie doświadczenia w prowadzeniu działalności o proponowanym charakterze lub innym zbliżonym, ewentualne załączenie referencji
 3. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego
 5. oświadczenie, że oferent nie jest w stanie likwidacji/upadłości
 6. oświadczenie o braku zaległości w opłatach wobec Skarbu Państwa, ZUS i UMCS

Projekt umowy

W załączeniu

Zasady wyłonienia zwycięzcy konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przeglądzie i weryfikacji dokumentów co do spełnienia przez oferentów wymogów formalnych. Przy założeniu spełnienia wymogów formalnych o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować zaoferowana stawka czynszu netto. W przypadku, gdy zaoferowana najwyższa cena wystąpi w więcej niż jednej ofercie przewidziany jest drugi etap postępowania konkursowego polegający na licytacji ustnej. O terminie takiej licytacji oferenci zostaną powiadomieni na co najmniej 3 dni przed jej terminem. Wcześniejsza licytacja będzie możliwa za zgodą wszystkich zainteresowanych stron.

Załącznik do warunków przetargu

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych przewidywanych na rok alademicki 2017/2018

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone