Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Wynajem lokalu o powierzchni użytkowej wielkości 63,19 m² na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (Al. Kraśnicka 2 c, Lublin)

2/2019

Ogłoszony
16.07.2019
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Oferta na wynajem lokalu o powierzchni użytkowej o wielkości 63,19 m² znajdującego się na parterze w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,  Al. Kraśnicka 2 c w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego.

Oferty należy złożyć do dnia 29.07.2019 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji
– Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, (tel. 81 537 53 09) w zaklejonej kopercie zaadresowanej j.w., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu w budynku przy Al. Kraśnickiej 2c w Lublinie".

Otwarcie ofert nastąpi 29.07.2019 r. o godz. 10.15, pokój 1211.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone