Sprzedaż i wynajem

Wynajem lokalu o powierzchni użytkowej o wielkości 63,19 m² na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

9/2018

Ogłoszony
18.12.2018
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Oferty należy złożyć do dnia 15.01.2019 r. do  godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin, (tel. 81 537 53 09) w zaklejonej kopercie zaadresowanej j.w., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu o powierzchni użytkowej o wielkości 63,19 m² znajdującego się na parterze w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i gospodarki Przestrzennej, Al. Kraśnicka 2c w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie barku".

Otwarcie ofert nastąpi 15.01.2019 r. o godz. 10.15 pokój 1211.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Osoba kontaktowa

Kierownik obiektu - p. Maria Pawlak tel. (81) 537 68 07; 519 319 672

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone