Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Wynajem lokalu o powierzchni użytkowej o wielkości 11,45 m² na Wydziale Ekonomicznym

1/2019

Ogłoszony
25.01.2019
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Oferty należy złożyć do dnia 01.02.2019 r. do  godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin, (tel. 81 537 53 09) w zaklejonej kopercie zaadresowanej j.w., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu o powierzchni użytkowej o wielkości 11,45 m² znajdującego się na parterze w budynku Wydziału Ekonomicznego Pl. M.C. Skłodowskiej 5 w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu ksero".


Otwarcie ofert nastąpi 01.02.2019 r. o godz. 10.15 pokój 1211.


Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone