Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Wynajem gruntu położonego w Lublinie, ul. Langiewicza 6a z przeznaczeniem na postój dla 3 taksówek

6/2019

Ogłoszony
03.12.2019
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Oferty należy złożyć do dnia 16.12.2019 r. do  godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat (pok. nr 1211), Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, (tel. 81 537 53 09) w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem zatoczki przy ul. Langiewicza 6a z przeznaczeniem na postój dla 3 taksówek”.

Otwarcie ofert nastąpi 16.12.2019 r. o godz. 10:15 pokój 1211.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone