Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Grabowej 8 (pow. 0,4067 ha)

3/2013

Ogłoszony
01.12.2013
Przedmiot
Sprzedaż
Status
W toku

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i rejestru gruntów:
Nr ewid. działki: 3/1, obręb 33 Sławin Helenów, ark. mapy 9 
Księga wieczysta Nr LU1I/00079912/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydz. Ksiąg Wieczystych w Lublinie w Lublinie. 
Adres nieruchomości: Lublin przy ul. Grabowej 8, województwo lubelskie.
Powierzchnia nieruchomości gruntowe: 0,4067 ha.

2.
Cena minimalna nieruchomości brutto: 1.200.000,00 zł. (jeden milion dwieście tysięcy zł). W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty – przewidziane są negocjacje ceny.

3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w Lublinie przy ul. Grabowej 8. Nieruchomość jest zabudowana starym, parterowym, przeznaczonym do rozbiórki budynkiem mieszkalnym, nie przedstawiającym wartości. Do budynku doprowadzone są przyłącza infrastruktury: energii elektrycznej, sieci wodociągowej i telefonicznej, które od kilkunastu lat są nieczynne, ponieważ budynek nie jest zamieszkały. W tym rejonie brak jest sieci gazowej i kanalizacji sanitarnej. Działka jest niezagospodarowana, zakrzaczona, w pobliżu budynku znajdują się świerki i tuje rosnące od lat. Kształt działki prostokątny, konfiguracja terenu zróżnicowana, ze spadkiem w kierunku północnym. Działka znajduje się w sąsiedztwie działki nr 29/8. Dojazd do nieruchomości z ul. Czeremchowej wąską ulicą Grabową, na pierwszym odcinku utwardzoną kostką betonową, następnie ulica jest nieuporządkowana (jest to dojazd wąski gruntowy, nieutwardzony). Sąsiedztwo nieruchomości to tereny zakrzaczone i rozproszona zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, znajdująca się przy granicy północnej i południowej. Od strony wschodniej znajduje się baza samochodowa. Dalsze sąsiedztwo nieruchomości to osiedle mieszkaniowe wielorodzinne znajdujące się przy ul. Czeremchowej.

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublina – część I, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr 1641/L III/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r., teren oznaczono symbolem AG/M4 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizacje obiektów dla różnych działalności: średnia i drobna wytwórczość, rzemiosło produkcyjne, warsztaty, składy, hurtownie i urządzenia obsługi technicznej średniej i drobnej działalności gospodarczej z funkcją mieszkaniową, część działki przeznaczona jest pod budowę drogi dojazdowej (KDD).

5. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. UMCS zastrzega, iż jest zobowiązany do przestrzegania przepisów art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. -Prawo o szkolnictwie wyższym ( tj. Dz. U. 2012 poz. 572 ze zm) 
w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. 2012, poz. 1224.) i tym samym, jeżeli kwota rozporządzenia przekroczy wartość 250 tys. EUR przystąpienie do podpisania aktu nastąpi po wyrażeniu zgody przez Ministra Skarbu Państwa na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. 

7.
UMCS w Lublinie zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty bez podania przyczyny. 

8.
Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi w całości kupujący. 

9. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w oparciu o dane ewidencji gruntów. UMCS w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy stanem faktycznym a danymi zawartymi w ewidencji gruntów. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy.

10. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 081 537-54-93. 

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone