Ostatnia aktualizacja
24.09.2021

Zamówienia publiczne

Równia - oferta nieruchomości do zbycia

11/2018

Ogłoszony
20.12.2018
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i rejestru gruntów:

  • Nr ewid. działki: 98, obręb Równia, ark. mapy 6
  • Księga wieczysta Nr  KS2E/00021384/2 Sąd Rejonowy w Lesku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
  • Adres nieruchomości: Równia, gmina Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie.
  • Powierzchnia nieruchomości gruntowe: 2,1204 ha.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Równi w gminie Ustrzyki Dolne. Działka leży w pobliżu centralnej części wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz niezabudowanych gruntów rolnych. Od strony północno-zachodniej przylega do działek zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, a od południa i wschodu graniczy z drogami lokalnymi o nawierzchniach gruntowych. Teren działki na przeważającej powierzchni płaski, kształt w formie nieregularnego wieloboku. Zachodnia granica działki, w swej południowej części, biegnie wzdłuż skarpy o nachyleniu w kierunku zachodnim. Przez wschodnią część działki, na całej jej długości, przepływa potok (równolegle do wschodniej granicy działki). Na działce rosną kilkudziesięcioletnie drzewa, skupione głównie przy zachodniej, południowej i wschodniej granicy działki – przeważają lipy, graby oraz olchy (pojedynczo świerk, jesion, jawor). Porastają ją również samosiewy drzew i krzewów (m. in. olcha, leszczyna). Na działce znajdują się dwa słupy oświetleniowe. Działka przyległa do zbywanej uzbrojona jest, oprócz sieci elektrycznej, w sieć wodociągową. Brak natomiast sieci kanalizacyjnej. W miejscowości brak również sieci gazu ziemnego. Dojazd do wycenianej działki od głównej drogi biegnącej przez wieś ( droga gminna o nawierzchni asfaltowej relacji Ustrzyki Dolne – Hoszów) odcinkiem ok. 200 m drogi lokalnej o nawierzchni utwardzonej żwirem i tłuczniem.

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość leży w obszarze, dla którego nie obowiązuje plan miejscowy, przeznaczenie gruntu określono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ustrzyki Dolne, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 czerwca 2000 r. Zgodnie z ustaleniami Studium, działka nr 98 w Równi położona jest na przeważającym obszarze w terenie opisanym jako „Tereny zainwestowane”, a częściowo (zachodnia część działki) w terenie opisanym „Potencjalna strefa rozwoju osadnictwa”.

4. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
5. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 081 537-54-93. 

Najnowsze

Najem lokalu (63,19 m2) w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

DTE-e/8/2021

Ogłoszony
07.07.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
W toku
Wynajem lokalu 18,32 m kw. na Wydz. Polit. i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii

DTE-e/7/2021

Ogłoszony
30.06.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Wynajem lokalu 69,51m kw. w budynku Instytutu Pedagogiki

DTE-e/6/2021

Ogłoszony
17.06.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone