Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy pl. Litewskim 5

11/2017

Ogłoszony
04.07.2017
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

oznaczonej w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Urząd Miasta w Lublinie, numerami działek:

  • 3/4 o powierzchni 0,1298 ha zlokalizowanej w Lublinie przy placu Litewskim 5 (obręb 36 ŚRÓDMIEŚCIE),
  • 3/5 o powierzchni 0,0444 ha zlokalizowanej w Lublinie przy placu Litewskim / ul. Radziwiłłowskiej (obręb 36 ŚRÓDMIEŚCIE),

dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00164865/6, przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydz. Ksiąg Wieczystych w Lublinie.

Cena wywoławcza netto 7.653.000,00 zł

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera specyfikacja pn.: „Specyfikacja istotnych warunków przetargu - sprzedaż nieruchomości Psychologia”.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • Zapoznanie się ze specyfikacją pn.: „Specyfikacja istotnych warunków przetargu - sprzedaż nieruchomości Psychologia”.
  • Wpłata wadium w wysokości 382.000,00 zł przelewem na rachunek mBank S.A. Oddział korporacyjny Lublin 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075 z zaznaczeniem „Przetarg UMCS – Psychologia” najpóźniej do dnia 31.07.2017 r.
  • Złożenie oferty zgodnie z warunkami opisanymi w specyfikacji jw.

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro XV, pok. 1503 (Rektorat) lub przesłać pocztą na adres: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Koperty powinny być opatrzone napisem „Przetarg – sprzedaż nieruchomości Psychologia. Nie otwierać przed 01.08.2017 r. godz. 12:15”.

3. Ostateczny termin składania ofert upływa 01.08.2017 r. o godz. 12:00.

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro XV, pok. 1503. W przypadku złożenia w niniejszym przetargu więcej niż jednej oferty pisemnej, sprzedający może przeprowadzić dodatkowo drugi etap przetargu (ustny), zgodnie z procedurą opisaną w specyfikacji.

5. Uczestnikowi przetargu, który zwyciężył w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz UMCS. Koszty sporządzenia umowy poniesie nabywca.

6. UMCS zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. UMCS zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone