Sprzedaż i wynajem

Oferta wynajmu powierzchni 6m² na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

15/2014

Ogłoszony
28.08.2014
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących:

wynajmu zabudowanej powierzchni 6 metrów kwadratowych, znajdującej się na parterze w budynku Wydziału Prawa i Administracji, Pl. M. C. Skłodowskiej 5 w Lublinie, z przeznaczeniem na prowadzenia usług kserograficznych, usług optycznych, sprzedaży materiałów biurowych, sprzedaży okularów, sprzedaży biżuterii.

W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, wodę i kanalizację - ryczałt, za energię elektryczną wg wskazań podlicznika założonego na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

Oferty należy złożyć do dnia 24 września 2014 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14), w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu na Wydziale Prawa i Administracji Pl. M.C. Skłodowskiej 5 w Lublinie”.

Otwarcie ofert nastąpi 24 września 2014 r. o godz. 10;15 w pokoju nr 1211.

Oferta winna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
2) oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
3) oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
4) kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone