Sprawdzanie ocen

W menu głównym USOSweb kliknij zakładkę "DLA STUDENTÓW" (rys. 1, ozn. 1), a następnie wybierz z bocznego menu pozycję "Oceny" lub "Oceny końcowe" na głównym ekranie (rys. 1, ozn. 2).

Rysunek 1

Wyświetlone okno ocen końcowych zawiera informacje o ocenach z przedmiotów ze wszystkich lat studiów.

Aby zobaczyć oceny danego cyklu dydaktycznego, np. semestr letni 2014/2015, kliknij “Pokaż”. Możesz tu dodatkowo znaleźć informację o braku podpięcia przedmiotu (rys. 2, ozn. 1). W razie zidentyfikowania niezgodności związanych ocenami zgłoś ten fakt prowadzącemu zajęcia lub pracownikom dziekanatu. Oceny powinny być widoczne w systemie w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu/zaliczenia.

Rysunek 2