Specjalność FiR

Rada Wydziału Ekonomicznego w dniu 17 czerwca br. zatwierdziła programy dwóch nowych specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość. Celem kształcenia obu specjalności jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu pracownika bankowego, zgodnie ze standardami obowiązującymi w instytucjach finansowych oraz zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców wobec pracowników bankowych. Na obu specjalnościach obowiązuje limit zgłoszeń.

Zakładane cele kształcenia
1. Realizacja pierwszego stopnia kształcenia – Specjalista bankowy – umożliwi absolwentowi pozyskanie wiedzy na temat funkcjonowania i oferty banku w poszczególnych segmentach rynku usług finansowych, oraz umożliwi rozwój umiejętności samodzielnego wykonywania obowiązków w każdym obszarze działania banku, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wykonywanych czynności bankowych. W ramach kompetencji społecznych szczególny nacisk położony został na umiejętność samodzielnego pozyskiwania wiedzy, ale także współpracy w ramach poszukiwania rozwiązań dla pojawiających się problemów.
2. Drugi stopnień kształcenia – Certyfikowany menadżer bankowy – umożliwi absolwentowi lepsze zrozumienie zewnętrznych uwarunkowań prawno-ekonomicznych działania banku, oraz pozwoli na rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania technik i narzędzi zarządzania bankiem w różnych obszarach jego działalności, w tym związanych z zarządzaniem zespołami pracowniczymi. W ramach kompetencji społecznych szczególny nacisk położony został na etykę i odpowiedzialność za wykonywane działania.

Program kształcenia
Proponowany na specjalnościach program kształcenia ma charakter modułowy, co umożliwi studentom przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Zakłada się, że najlepsi studenci nie będą ponosić kosztów egzaminu ECB EFCB (w cenie egzaminu wliczona jest jedna poprawka).
Program specjalności "Specjalista bankowy"
Program specjalności "Certyfikowany menadżer bankowy"

Kadra dydaktyczna
Kadrę dydaktyczną tworzą nauczyciele akademiccy Wydziału Ekonomicznego UMCS oraz eksperci - praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie swoich specjalizacji (np. Arbiter Bankowy, analityk kredytowy, specjalista z zakresu zarządzania organizacją bankową).