Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) - Zasady kwalifikacji

Jak zostać studentem? Rekrutacja krok po kroku.

Studia I stopnia (licencjat 3-letni), profil praktyczny, specjalności:

Ten sam program studiów w dwóch formułach:

Studia socjologiczne pierwszego stopnia mają profil praktyczny, kształcą konkretne kompetencje w ramach trzech NOWYCH specjalności:

 1. Badania i analizy społeczne
 2. Organizator społeczności lokalnej
 3. Zarządzanie innowacyjne

(nazwa specjalności jest wpisywana do dyplomu studiów).

W ramach specjalności Badania i analizy społeczne studenci zdobywają umiejętności  niezbędne do prowadzenia badań i analiz społecznych. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu statystyki społecznej, badań marketingowych, stosowanych technik informatycznych. Mogą z powodzeniem odnaleźć się na rynku pracy, znajdując zatrudnienie w ośrodkach badania opinii publicznej, firmach zajmujących się badaniami rynkowymi czy też w agencjach marketingowych.

Specjalność Organizator społeczności lokalnej skoncentrowana jest wokół zagadnień polityki społecznej w perspektywie lokalnej. Studenci zyskują umiejętności diagnozowania problemów społecznych oraz konstruowania efektywnych strategii naprawczych. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej, nowoczesnej pracy socjalnej czy komunikacji interpersonalnej. Wybór tej ścieżki tematycznej dostarcza kwalifikacji niezbędnych do pracy w organizacjach pozarządowych i w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Natomiast specjalność Zarządzanie innowacyjne największy nacisk kładzie na nowoczesne metody zarządzania i innowacyjnych technik komunikacyjnych. Studenci nabywają umiejętności pracy zespołowej, stosowania nowoczesnych technik reklamowych i PR, uczą się zarządzania przez coaching oraz kreatywnego podejścia biznesowego. Po ukończeniu tej specjalności mogą być zatrudnieni jako specjaliści w działach HR (Human Resources), jako eksperci ds. kreowania wizerunku w agencjach reklamowych czy działach PR (Public Relations).

Praktyczne umiejętności kształtowane są również w ramach jednego z bloków obowiązkowych – Projekty społeczne. Wszyscy studenci zyskują zaawansowane kompetencje z zakresu pisania projektów społecznych, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację wybranych celów, a także zarządzania projektem po zdobyciu finansowania. Te umiejętności pozwolą im w przyszłości zdobyć przewagę na rynku pracy.

Absolwent studiów socjologicznych pierwszego stopnia posiada wiedzę i umiejętności, umożliwiające kontynuację studiów na stopniu drugim.

Dodatkową korzyścią dla wszystkich studentów jest możliwość zrealizowania jednego lub dwóch semestrów studiów w ramach programu Erasmus + na wybranej uczelni zagranicznej. W chwili obecnej umowy dwustronne podpisane są z uniwersytetami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Słowacji, Estonii, Łotwy i Turcji.

Natomiast w ramach programu MOST studenci socjologii mogą zrealizować jeden semestr studiów na wybranej uczelni w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat kierunku studiów:

Studia II stopnia (2-letnie, magisterskie) profil ogólnoakademicki (projekt)

Studia socjologiczne drugiego stopnia mają profil ogólnoakademicki (nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności badawczych), z możliwością ukierunkowania zainteresowań studenta w obrębie dziesięciu obszarów tematycznych (tzw. modułów). W pierwszym semestrze studenci, w zależności od swoich zainteresowań naukowych, wybierają cztery spośród dziesięciu poniżej wymienionych modułów (każdy moduł składa się z trzech przedmiotów):

 • Moduł 1: Więzi społeczne we współczesnym świecie
 • Moduł 2: Przemiany kulturowe w zglobalizowanym świecie
 • Moduł 3: Społeczeństwo medialne
 • Moduł 4: Praca – kariera – zmiana
 • Moduł 5: Gospodarka i społeczeństwo
 • Moduł 6: Socjologia życia publicznego
 • Moduł 7: Socjologia zdrowia
 • Moduł 8: Rodzina i społeczeństwo
 • Moduł 9: Migracje
 • Moduł 10: Socjologia zmian społecznych

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwent jest przygotowany do podejmowania i kierowania przedsięwzięciami badawczymi. Pogłębiona wiedza metodologiczna pozwala projektować i realizować badania z wykorzystaniem narzędzi i technik ilościowych (m.in. badania sondażowe, komputerowa analiza danych statystycznych) oraz jakościowych (m.in. pogłębione wywiady indywidualne i grupowe, analiza tekstów/dyskursu, obserwacje).

Wiedza rozwijana w ramach wybranych modułów pozwala wykorzystywać umiejętności badawcze w analizie szczegółowych obszarów życia społecznego, dzięki czemu absolwent przygotowany jest do pracy naukowej, założenia własnej firmy badawczej, a także do pełnienia zróżnicowanych ról eksperckich, specjalistycznych i kierowniczych w różnego typu instytucjach: administracji rządowej i samorządowej, ośrodkach badania opinii publicznej i rynku, jednostkach ewaluacyjnych, think tankach, firmach consultingowych, korporacjach biznesowych i medialnych, firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, ewaluacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources) lub w instytucjach związanych z edukacją, rynkiem pracy, kulturą czy ochroną zdrowia.

W każdym z wymienionych obszarów absolwent potrafi diagnozować i interpretować złożone procesy społeczne, wskazuje zachodzące pomiędzy nimi zależności, wyciąga wnioski, przewiduje konsekwencje i potrafi sformułować rekomendacje wspierające proces decyzyjny.

Ponadto absolwent studiów socjologicznych drugiego stopnia posiada wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem badań naukowych, pozwalające na podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Szczegółowe informacje na temat kierunku studiów:

Kontakt:

 • E-mail socjologia@umcs.pl

Studenckie Koła Naukowe: