Dodatkowa rekrutacja (do wyczerpania limitu miejsc):

Socjologia - stacjonarne pierwszego stopnia - dodatkowa rekrutacja

- studia I stopnia (profil praktyczny)
- studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Opis

Bez socjologii trudno zrozumieć współczesny świat: Jak Internet zmienia warunki życia i pracy? Czy w przyszłości zniknie rodzina, państwo narodowe, demokracja? Skąd u niektórych rodziców bierze się brak zaufania do szczepionek? Czy ludzkości uda się poradzić z problemem zmiany klimatu? Jeśli ciekawią Cię odpowiedzi na takie pytania, socjologia jest dla Ciebie!

Dlaczego socjologia?

 • preferujemy aktywne metody nauczania: ok. 70% zajęć to ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria
 • profil praktyczny: czyli dużo czasu na praktyki zawodowe
 • ponad 40% zajęć to przedmioty do wyboru.
 • możliwość kontynuacji socjologii na II stopniu studiów

Perspektywa zatrudnienia

 • ośrodki badań opinii publicznej i rynku
 • administracja rządowa i samorządowa
 • dynamicznie rozwijający się sektor organizacji pozarządowych
 • korporacje biznesowe i medialne, działy zajmujące się zasobami ludzkimi
 • instytucje związane z edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia

Uzyskasz umiejętności i kompetencje

 • szerokiego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość: socjologia kultury, mobilności i migracji narodu i grup etnicznych, rynku pracy, zdrowia i innych obszarów życia społecznego
 • konstruowania narzędzi badawczych i przeprowadzania badań społecznych
 • obsługi specjalistycznych programów do statystycznej analizy danych
 • aplikowania o środki na realizację projektów społecznych oraz zarządzania, rozliczania i ewaluacji ich efektów
 • tzw. kompetencje miękkie zapewnią warsztaty: Techniki skutecznego uczenia się, Warsztaty myślenia projektowego, Komunikacja interpersonalna i wystąpienia publiczne, Podstawy przedsiębiorczości, Absolwent na rynku pracy

Możliwości w trakcie studiów

 • programy wymiany studenckiej, zarówno krajowe (MOST), jak i zagraniczne (Erasmus+),
 • atrakcyjne praktyki w instytucjach kultury, organizacjach samorządowych i rządowych oraz III sektora
 • treningi z doświadczonymi trenerami oraz coachami
 • rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych (m.in. Tańczących Filozofów, Estetyków, „Doradztwo i komunikacji w biznesie”, Badania Religii, Kognitywistyki czy KreaTyVni)
 • udział w spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”)
 • praca i rozwój w ramach Samorządu Studentów
 • udział studentów w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach
 • spotkania z przedstawicielami biznesu
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych
 • warsztaty i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne
 • wydarzenia organizowane przez ACK „Chatka Żaka” oraz Inkubator Medialny,
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry czy Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”).

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

socjologia.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/socjologia.umcs

Socjologia - stacjonarne pierwszego stopnia

Socjologia - stacjonarne drugiego stopnia