Dr Wiesław Tomasz Grzegorczyk

Grzegorczyk Wiesław Tomasz (ur. 2.06.1945 r. w Lublinie) – chemik, kierownik zespołu badawczego w spółce celowej Ekobenz w Lublinie.

Absolwent Technikum Chemicznego w Lublinie (1965); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku chemia (1965–1970).

W latach 1970–2011 był zatrudniony na UMCS, początkowo na stanowisku asystenta, zaś od 1979 r. na stanowisku adiunkta. Obecnie jest Kierownikiem Zespołu Badawczego realizującego zadania wdrażania innowacyjnych technologii w spółce celowej Ekobenz Sp. z o.o. w Lublinie, gdzie zajmuje się m.in. technologią przetwarzania alkoholi na biowęglowodory jako samoistne paliwa lub biokomponenty paliw płynnych.

W czasie pracy na UMCS prowadził wykłady, seminaria i konwersatoria na kierunkach chemia i ochrona środowiska. Był aktywnym członkiem środowiska akademickiego: zasiadał w Senacie UMCS i wielu komisjach senackich, był członkiem Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, a później Wydziału Chemii, pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora ds. studenckich. Organizował w lubelskim środowisku akademickim konsultacje w zakresie uznawalności wyników matury w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jest autorem przyjętych przez Kuratorium zapisów, umożliwiających udział przedstawiciela Uczelni w egzaminie maturalnym, co stanowiło pierwsze próby łączenia matur z egzaminem wstępnym. Był organizatorem Biura Rekrutacji UMCS oraz wieloletnim Sekretarzem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Specjalizował się w dziedzinie kinetyki i katalizy chemicznej. Wypromował ponad 60 prac licencjackich i magisterskich. Jest autorem lub współautorem 45 oryginalnych artykułów, 80 publikowanych materiałów konferencyjnych, 24 patentów oraz ponad 100 raportów i opracowań dla jednostek gospodarczych i instytucji naukowo-badawczych. Do najciekawszych prac realizowanych na rzecz gospodarki zalicza cykl badań stref ogniowych na śmigłowcach PZL SW-4 i PZL SOKÓŁ (PZL Świdnik), w samolocie M28 Skytruck (PZL Mielec) oraz monitorowanie dużych obiektów energetycznych (m.in. turbozespoły 500 i 200 WM).

Od początku istnienia „Solidarności” był jej członkiem, po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował strajk na Wydziale Chemii UMCS. Był członkiem Tajnej Komisji Wydziałowej i kolporterem wydawnictw podziemnych oraz wieloletnim członkiem uczelnianych i regionalnych władz związkowych i delegatem na Zjazd Krajowy. Obecnie jest Przewodniczącym Prezydium Walnego Zjazdu Delegatów oraz Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” UMCS i Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Środkowowschodniego. Jest organizatorem konferencji oraz seminariów Związkowych i Środowiskowych, a także współautorem książki popularnonaukowej subsydiowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pt. Społeczne skutki przemian gospodarczych i społecznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Lublin 1992).

Został odznaczony Medalem Edukacji Narodowej (2005), Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (2011), wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora UMCS.

Jego pasją jest praca społeczna na rzecz środowiska.