Prof. dr hab. Stanisław Chibowski

Chibowski Stanisław (ur. 27.09.1946 r. w Przegalinach Małych) – chemik, profesor zwyczajny, prorektor UMCS w latach 2002-2012.

Absolwent Technikum Chemicznego nr 1 w Lublinie (1965); Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku chemia (1966-1971).

Kieruje Zakładem Radiochemii i Chemii Koloidów UMCS (od 1999). Pełnił funkcje prodziekana ds. studenckich i dydaktyki na Wydziale Chemii (1996–2002); prorektora ds. studenckich i nauczania (2002–2005) oraz prorektora ds. kształcenia (2008–2012).

Odbył kilka krótkoterminowych staży naukowych w Polsce i za granicą. Jest kierownikiem oraz głównym wykonawcą kilku grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Naukowego Centrum Nauki. Brał udział w kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Uczestniczył w pracach ogólnopolskich komitetów i organizacji naukowych i studenckich. Jest członkiem: Rady Redakcyjnej rocznika „Physicochemical Problems of Mineral Processing”, Komisji Chemii Jądrowej i Radiacyjnej Państwowej Agencji Atomistyki, Komitetu Redakcyjnego i Honorowego cyklicznych Konferencji Polsko-Ukraińskich Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena, Rad Naukowych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie (2005–2012) oraz Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie (2003–2007). Był także członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej z siedzibą w Poznaniu (2005–2012) i członkiem Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych Narodowego Centrum Nauki oraz członkiem rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także członkiem wielu Senackich i Wydziałowych Komisji UMCS.

Uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002), Złotym Krzyżem Zasługi (2003), wyróżnieniem Serce dla Serc (2005), przyznanym przez Kościół Polskokatolicki za zaangażowanie w rozwiązywanie problemów życiowych studentów, i Medalem Zasłużony dla UMCS (2008). Wielokrotnie uzyskiwał nagrody Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Opublikował 262 prace naukowe, które były cytowane ponad 750 razy. Wypromował 6 doktorów (2 przewody w toku) i ponad 100 magistrów.

Ma żonę Grażynę (obecnie na emeryturze, wcześniej nauczyciel w szkołach średnich) i dwoje dzieci – syna Grzegorza i córkę Annę oraz czworo wnuków.

Urlopy spędza zwykle w górach, najczęściej w Tatrach, podróżuje za granicę – nieraz do odległych państw oraz często bywa na wsi, gdzie ma możliwość pełnej regeneracji.

Wspomina, że uniwersytet z jego lat studenckich oraz pierwszych lat pracy i uniwersytet dzisiejszy bardzo różnią się od siebie. Uważa, że pełna informatyzacja, która miała miejsce w ostatnich kilkunastu latach i spowodowała łatwiejsze funkcjonowanie uniwersytetu, lecz przyczyniła się do zaniku kontaktów ogólnouczelnianych i naukowych.