Słowniczek pojęć

STUDIA I STOPNIA (licencjackie lub inżynierskie) – forma kształcenia, w której podstawę rekrutacji stanowi świadectwo dojrzałości. Trwają 6 (licencjackie) lub 7 (inżynierskie) semestrów, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. UMCS prowadzi takie studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Można po nich kontynuować naukę na studiach II stopnia. UMCS oferuje ponad 50 kierunków studiów licencjackich oraz 3 kierunki inżynierskie: gospodarka przestrzenna, fizyka techniczna oraz inżynieria nowoczesnych materiałów.

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE – forma kształcenia, w której podstawę kwalifikacji stanowi dyplom ukończenia studiów I stopnia. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Trwają zwykle 4 semestry, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra. Po ich ukończeniu można podjąć studia III stopnia lub studia podyplomowe. Na UMCS jest ponad 40 kierunków studiów magisterskich.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – stanowią formę kształcenia, w której podstawę rekrutacji stanowi świadectwo dojrzałości. Nie są podzielone na stopnie, trwają 10 semestrów. Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra. Po ich ukończeniu można podjąć studia III stopnia lub studia podyplomowe. Na UMCS są 4 takie kierunki: prawo, psychologia, malarstwo i grafika.

STUDIA III STOPNIA (doktoranckie) – studia, na które można zostać przyjętym, jeśli posiada się tytuł magistra. Trwają od 2 do 4 lat i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora. UMCS prowadzi studia doktoranckie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

STUDIA PODYPLOMOWE – studia, które można podjąć, jeśli posiada się dyplom ukończenia studiów wyższych. Trwają zwykle od 2 do 4 semestrów i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych w określonej dziedzinie. UMCS prowadzi ich ponad 70. Są to studia płatne.

STUDIA STACJONARNE – studia, na których zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku; dawniej zwane studiami dziennymi. W ramach studiów stacjonarnych odbywają się obowiązkowe ćwiczenia i wykłady. Studia te są bezpłatne.

STUDIA NIESTACJONARNE WIECZOROWE – studia płatne, na których zajęcia odbywają się zwykle w wybrane dni tygodnia w godzinach popołudniowo-wieczornych. Na UMCS można studiować w trybie wieczorowym prawo.

STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE – studia płatne, na których zajęcia odbywają się najczęściej w weekendy, zwykle dwa razy w miesiącu. Blisko połowa kierunków na UMCS jest prowadzona w trybie zaocznym.

KIERUNEK STUDIÓW – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana na uczelni w sposób określony przez program kształcenia. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi ponad 50 kierunków studiów. Rekrutacja odbywa się na konkretny kierunek lub specjalność prowadzoną w ramach danego kierunku.

SPECJALNOŚĆ, SPECJALIZACJA – wyodrębniona część danego kierunku studiów, którą wybiera się w zależności od zainteresowań naukowych czy zawodowych. W przypadku niektórych kierunków decyzję należy podjąć już na etapie rekrutacji, jednak na większości – specjalność lub specjalizację wybiera się po I albo II semestrze. W UMCS do wyboru jest blisko 200 specjalności oraz specjalizacji w ramach prowadzonych kierunków studiów.

STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE – studia obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów prowadzonym w danej uczelni przez podstawową jednostkę organizacyjną, mającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze wiedzy związanym z tym kierunkiem. Na UMCS obecnie istnieje jeden kierunek prowadzony w takim trybie: matematyka i finanse.

STUDIA ZAMAWIANE – kierunki studiów matematycznych, technicznych i przyrodniczych, które przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały uznane za kluczowe i strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki. Najlepsi studenci tych kierunków otrzymują m.in. stypendium motywacyjne w wysokości 1 tys. zł miesięcznie.

REKRUTACJA – proces naboru kandydatów na studia – trzeba go przejść, by zostać przyjętym. Na UMCS rekrutacja na studia I, II i III stopnia oraz jednolite magisterskie odbywa się drogą elektroniczną (zob. rejestracja). Jej dokładne procedury i harmonogram publikowane są na głównej stronie uczelni zwykle na początku kwietnia.

REJESTRACJA – rozpoczyna proces rekrutacji. Należy dokonać elektronicznej rejestracji w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), aby podjąć studia na UMCS. Rejestracja rozpoczyna się zwykle pod koniec kwietnia.

IRK – system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie odbywa się za pośrednictwem strony www.irk.umcs.pl.

HARMONOGRAM REKRUTACJI – określa terminy, w jakich powinno się dokonać określonych czynności, np. zarejestrować się, złożyć dokumenty itd. W harmonogramie podawane są także terminy dodatkowych egzaminów, rozmów kwalifikacyjnych, ogłoszenia list osób do przyjęcia i przyjętych itd. Zwykle jest publikowany na głównej stronie uczelni na początku maja, należy bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.

OPŁATA REKRUTACYJNA – bezzwrotna opłata obowiązująca każdego kandydata na studia. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 wynosiła 85 zł za każdy kierunek studiów (z wyjątkiem kierunków prowadzonych na Wydziale Artystycznym, gdzie opłata wynosiła 130 zł). Jej wniesienie, obok rejestracji w IRK, jest warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji. Numer konta, na który należy wnieść opłatę, generuje się automatycznie po zapisaniu się na dany kierunek. Numer ten jest indywidualny i zakończony numerem PESEL kandydata.

LISTA OSÓB DO PRZYJĘCIA – lista osób, które otrzymały w postępowaniu rekrutacyjnym największą liczbę punktów i kwalifikują się do przyjęcia, pod warunkiem, że w określonym terminie złożą wymagane dokumenty. Brak złożenia dokumentów oznacza rezygnację i zwolnienie miejsca dla osoby z listy rezerwowej. Osoby, które były na liście osób do przyjęcia i dostarczyły dokumenty, znajdą się następnie na liście osób przyjętych.

STANDARDY KSZTAŁCENIA – zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego efektów są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.